Έκδοση προτύπων διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών με κριτήριο την τιμή

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση προτύπων προκηρύξεων, προέβη με την 126/29.11.2017 απόφασή της στην έκδοση τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών  άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Τα νέα πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Αναμένονται τα πρότυπα τεύχη για την ανάθεση συμβάσεων με αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, η έλλειψη των οποίων –σε συνδυασμό με την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ– έχει σταματήσει τη δημοπράτηση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών από τις 20/10/2017 και μετά.

Ο ΣΕΓΜ έχει επισημάνει από τον Σεπτέμβριο το πρόβλημα αυτό στην ΕΑΑΔΗΣΥ, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στα πρότυπα τεύχη με αξιολόγηση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (ανοικτή και κλειστή διαδικασία) και όχι σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δέον να μην εφαρμόζονται σε μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να εκδοθούν Υποδείγματα Διακηρύξεων, τα οποία μετά από κάποιο διάστημα χρήσης (προς εντοπισμό προβλημάτων και βελτιστοποίηση) θα εξελιχθούν σε Πρότυπα Τεύχη υποχρεωτικής εφαρμογής.

Comments are closed.