Δελτίο Τύπου για Π.Δ. Μητρώου Μελετών

16 Απριλίου 2007
Το σχετικό δελτίο τύπου έχει σταλεί στον Τύπο κι έχει ήδη δημοσιευτεί. Αποφασίστηκε κι η κοινοποίηση προς τα μέλη.

Αίτηση ακύρωσης της Απόφασης ορισμού της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ

Ο ΣΕΓΜ κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αίτηση για την ακύρωση της Απόφασης με αρ. 14112/Δ1/5070/12.3.2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.3.2018) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Διορισμός μελών στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)».

Η αίτηση κατατέθηκε γιατί στην ορισθείσα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ δεν συμπεριλήφθηκε εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, δηλαδή εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων, καθόσον δεν κατέστη δυνατός -παρά τη σχετική πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ- ο από κοινού ορισμός εκπροσώπων εργοληπτικών συνδέσμων και ΣΕΓΜ που προβλέπει η σχετική διάταξη (παρ. 3 άρθρου άρθρο 86 του ν. 4387/2016) και, εν τέλει, αποφασίστηκε από τον Υπουργό κι οι δύο εκπρόσωποι των φορέων που προβλέπει ο νόμος να είναι από τους εργοληπτικούς συνδέσμους.

Οι κύριοι λόγοι ακύρωσης της εν λόγω Απόφασης που επικαλείται ο ΣΕΓΜ στην Αίτησή του είναι η παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου (καταστρατήγηση σκοπού άρθρου 87 του ν. 4387/2016), η παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, η έλλειψη αιτιολογίας και η παράβαση των θεμελιωδών αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Κωνσταντίνος Καλέργης «Με αυτήν την επιβεβλημένη κίνησή μας προσπαθούμε να αποτρέψουμε τη συνέχιση του, επί δεκαετίες, απαράδεκτου κατεστημένου της απουσίας εκπροσώπησης των μελετητικών γραφείων στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ (τέως Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΤΣΜΕΔΕ) και της διακριτικής αντιμετώπισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο μελετητικός κλάδος συνιστά τον πρώτο και θεμελιώδη πυλώνα του συστήματος παραγωγής έργων και πρέπει να έχει αντίστοιχη αντιμετώπιση, όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες χώρες. Οι μελετητικές επιχειρήσεις απασχολούν χιλιάδες μηχανικούς και επιστήμονες, συνιστούν σημαντικό και ιδιαίτερο τμήμα των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ και επιβάλλεται να εκπροσωπούνται, αμέσως, στη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου. Η αυτονόητη αυτή απαίτηση αναγνωρίζεται, πλέον, κι από τον νομοθέτη, ο οποίος προέβλεψε τον από κοινού ορισμό εκπροσώπων μελετητικών και εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο ΣΕΓΜ στήριξε εξαρχής και συνεχίζει να στηρίζει το ΤΜΕΔΕ, έχοντας προτείνει και τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο (με ένταξη σ’ αυτό των τομέων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών μηχανικών και ΕΔΕ), αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί την απουσία εκπροσώπησης των μελετητικών επιχειρήσεων στη Διοικούσα Επιτροπή του. Οι όποιες διαχρονικές διαφωνίες μεταξύ των εργοληπτικών συνδέσμων δεν μπορεί να οδηγούν σε διοικητικές αποφάσεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα του νομοθέτη. Προφανώς, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΣΕΓΜ ουδεμία αντιπαλότητα ή προσωπική έριδα έχουν με τον Πρόεδρο και τα μέλη της ορισθείσας Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ, με τους οποίους -άλλωστε- διατηρούνται μακρόχρονες φιλικές ή/και συνεργατικές σχέσεις. Ο ΣΕΓΜ στηρίζει το σημαντικό έργο που επιτελούν και θα είναι αρωγός σε οποιεσδήποτε προσπάθειες και δράσεις που στοχεύουν αφενός στην ενδυνάμωση και στον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, αφετέρου στην ανάκαμψη του ευρύτερου τεχνικού κλάδου και στην προώθηση της υγιούς, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας».

Το Εγχειρίδιο του EU BIM Task Group στα Ελληνικά

Όπως αναμένονταν, εκδόθηκε και στην Ελληνική γλώσσα το εγχειρίδιο του EU BIM Task Group για την υιοθέτηση της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM) από τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΕΓΜ, στο πλαίσιο και της κεφαλαιοποίησης των συμπερασμάτων του Συνεδρίου 2017, έχει αναλάβει πρωτοβουλία -ως επισπεύδων φορέας- για τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας για την προώθηση του BIM στη χώρα μας και την έγκαιρη προσαρμογή των μελετητικών εταιρειών στις διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις.

Περαιτέρω, από τον Μάρτιο 2018, ο ΣΕΓΜ συμμετέχει στην ΒΙΜ Task Force της EFCA, η οποία ασχολείται συστηματικά και διεξοδικά με το θέμα και είναι ένας από τους βασικούς συνομιλητές τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συμμετέχει στην CEN Technical Committee 442 – BIM) όσο και της Ομάδας Σύνταξης του ISO 19650 (Organization of information about construction works – Information management using building information modelling).

Σύντομα θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΓΜ για τις εξελίξεις στο θέμα του BIM.

Παρέμβαση ΣΕΓΜ για διαφάνεια στις αναθέσεις με διαπραγμάτευση

Επιστολή/παρέμβαση απέστειλε ο ΣΕΓΜ προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού στις περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (βλ., κυρίως, άρθρα 128 και 119 του Ν. 4412/16).

Ειδικότερα, ο ΣΕΓΜ ζήτησε την έκδοση Εγκυκλίου, με την οποία θα καλούνται οι αναθέτουσες αρχές και φορείς να αναφέρουν στις σχετικές προσκλήσεις αναλυτικώς τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα μελετητικά γραφεία που προσκαλούνται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Παρέμβαση ΣΕΓΜ για το σχέδιο πρότυπης προκήρυξης για τα έργα μελέτη – κατασκευή

Επιστολή/παρέμβαση απέστειλε ο ΣΕΓΜ στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης των υπό έκδοση πρότυπων τευχών διακήρυξης συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016 (σύστημα μελέτη – κατασκευή).

Στην επιστολή του ο ΣΕΓΜ, μεταξύ άλλων, τονίζει την αναγκαιότητα προσθήκης όρων διασφάλισης των μελετητικών εταιρειών και, συνακολούθως, της ποιότητας των μελετών.

Δείτε την παρέμβαση του ΣΕΓΜ εδώ.

Γνωμοδότηση για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Όπως έχει ενημερώσει τα μέλη το Δ.Σ., από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εναρμόνιση της χώρας μας στον Κανονισμό GDPR το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέταξε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή προς ψήφιση.

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, διακρίνοντας τον χαμηλό βαθμό πληροφόρησης επί των απαιτήσεων του GDPR, κατόπιν σχετικής διερεύνησης, ανέθεσε σε Δικηγορικό Γραφείο τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων στον ΣΕΓΜ και τα μέλη του. Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση αυτή συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του. Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη γνωμοδότηση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, το Δ.Σ. θα προγραμματίσει και μία ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις συμμόρφωσης είναι διαφορετικές για κάθε εταιρεία, εφιστάται η προσοχή και προτρέπονται τα μέλη να μεριμνήσουν για την έγκαιρη κάλυψη των απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR από τις εταιρείες τους.

3η Έκδοση ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16

Ολοκληρώθηκε η 3η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4430/2016 (Α’ 205), Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227), Ν. 4446/2016 (Α’ 240), Ν. 4447/2016 (Α’ 241), N. 4456/2017 (Α’ 24), Ν. 4465/2017 (Α’ 47), Ν. 4468/17 (Α’ 61), Ν. 4469/17 (Α’ 62), Ν. 4472/2017 (Α’ 74), Ν.4478/2017 (Α’ 91), N.4482/2017 (Α’ 102), Ν.4487/2017 (Α’ 116), N.4488/2017 (Α’ 137), Ν.4491/2017 (Α’ 152), Ν.4496/2017 (Α’ 170) και Ν.4497/2017 (Α’ 171).

Επίσης, περιλαμβάνει παραπομπές στις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης (στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου στα οποία προβλέπονται), καθώς και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεύχος Εργασίας αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του.

Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα αυτή έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

 

Νέα παρέμβαση για την αναχαίτιση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων

Με πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ, κατόπιν σχετικών συναντήσεων και συζητήσεων, συντάχθηκε και εστάλη στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ, με την οποία επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Η επιστολή/παρέμβαση αυτή, στην οποία διατυπώνονται και προτάσεις κοινής αποδοχής από τους τέσσερις φορείς, εστάλη ενόψει της επαναφοράς προς συζήτηση και έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του σχεδίου Εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88, παρ. 6 του Ν. 4412/16) που έχει συντάξει Ομάδα Εργασίας υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.

Από πλευράς ΣΕΓΜ είναι η πολλοστή παρέμβαση και πρωτοβουλία του για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, τόσο στην παρούσα ηγεσία του υπουργείου όσο και σε προηγούμενες.

Σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει».

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού  κλάδου.

Οι κ.κ. Νίκος Βέτας (Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ), Άκης Σκέρτσος (Γενικός Δ/ντής ΣΕΒ) και Κυριάκος Πιερρακάκης (Δ/ντής Ερευνών «διαΝΕΟσις») ανέδειξαν την αναγκαιότητα οικειοθελούς υλοποίησης όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν ταχύρρυθμη, στέρεα και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα και δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να είναι φιλικό και προσελκυστικό στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι κ.κ. Γεώργιος Τζιάλλας, (Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Νικόλαος Αντώνογλου (Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ανδρέας Λουκάτος (ΕΤΒΑ ΑΕ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συνυφασμένους με την ανάπτυξη της χώρας, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στους τομείς αυτούς.

Η κ. Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-20 παρουσίασε το τρέχον πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων Μεταφορών και Περιβάλλοντος και ανέδειξε την απουσία νέων μελετών και την αναγκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση μελετών για νέα έργα και δράσεις στους τομείς αυτούς.

Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής στην αλυσίδα παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης και της αναγκαιότητας ενεργού συμμετοχής του μελετητικού κλάδου στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

Ο κ. Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ανέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προστασίας και προώθησης της υγιούς, οργανωμένης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Κίτσος (Πρόεδρος Κλιμακίου της νέας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) παρουσίασε τον νέο θεσμό προδικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι κ.κ. Γιώργος Κρεμλής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Ε.), Theodoros Axilithiotis (World Bank Group), Ines Ferguson (Chair of EFCA’s European External Aid Committee), Δημήτριος Χαλεπίδης (Διευθυντής Β1 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών), Ηλίας Ξανθάκος (Γ.Γ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Ιωάννης Φωτεινός (SALFO & Associates SA) και Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (Z&A CONSULTING ENGINEERS SA) παρουσίασαν τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις υποβοήθησης από την οικονομική διπλωματία.

Επισημάνθηκε ότι η μικρή, αλλά πετυχημένη, παρουσία των ελληνικών μελετητικών εταιρειών στον διεθνή ανταγωνισμό ανάθεσης μελετών μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένης πολιτικής εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επισήμως από τους εκπροσώπους των Υπ. Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης η αποδοχή σχετικής πρότασης του ΣΕΓΜ προς την Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας και η απόφαση δημιουργίας κοινής ομάδας εργασίας με θέμα την ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιριών στο εξωτερικό, οι οποίες συνιστούν προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές της μελετητικής αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων μορφών χρηματοδότησης μελετών και έργων τόσο στην Αφρική όσο και στις γειτονικές της Ε.Ε. χώρες. Επισημάνθηκε ότι η σύμμειξη (blending) κεφαλαίων της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών φορέων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και θα αφορά ολοκληρωμένα έργα με οικονομική απόδοση. Αντίστοιχα συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τροφοδότες της παγκόσμιας μελετητικής αγοράς.

Ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν και τα θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προοπτικές που προκύπτουν από την πλήρη αξιοποίηση των υλικών, την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι κ.κ. Γιάννης Μυλόπουλος (Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.), Σέργιος Λαμπρόπουλος (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Hellastron), Ιωάννης Καρνέσης (Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Έργων Παραχώρησης Υπ. Υποδομών) και Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων, στις αρχές του «value engineering», καθώς και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων υποδομών, αλλά και έργων αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική απήχηση είχε η πρόταση-πρόσκληση του ΣΕΓΜ στον ΣΤΕΑΤ και στον ΣΕΒ για συνεργασία στη σύνταξη μίας πρότασης Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον τομέα «Κατασκευές/Υποδομές», η οποία να προωθηθεί στην κυβέρνηση προς ένταξη στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 που συζητείται την παρούσα περίοδο. Στην πρόταση αυτή, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, εκτός των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και στοχεύσεων για τον κλάδο, πρέπει να περιληφθεί ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων υποδομών με πρόδηλη εμπορική αξία, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί προς ταχεία αναζήτηση επενδυτών και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, και παράλληλα στην ανάκαμψη του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων. Εφόσον συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία η κατάστρωση του προγράμματος, οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια τον προκαταρκτικό οικονομοτεχνικό σχεδιασμό αυτού. Προτάσεις για μεγάλα έργα υποδομών υπάρχουν πολλές και σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, κ.ά.

Τέλος, οι κ.κ. Γιώργος Κουτίνας (Ανταποκριτής LLOYD’S), Πέτρος Καβάσαλης (Αν. Καθηγητής Παν.Αιγαίου), Πάνος Χατζηπάνος (Πρόεδρος PMI-Greece), Κωστής Καγγελίδης (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ) και Εύα Αγαπάκη (Researcher at University of Cambridge) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής και ενασχόλησης τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εργαλεία σε τομείς όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management) και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (digitalisation, Building Information Modeling).

Ο ΣΕΓΜ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του μελετητικού κλάδου και είναι πάντα διαθέσιμος για συνεργασία με την πολιτεία και άλλους φορείς για τον σκοπό αυτόν. Όπως αναφέρθηκε και στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη της χώρας με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση.

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Απρίλιος 2018

Δημοσιοποιήθηκε το το το 16ο Τεύχος (Μάιος 2018) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, την επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» και αποτελεί μια ανταποδοτική υπηρεσία του ΣΕΒ προς τα μέλη του, την οποία αξιοποιεί ο ΣΕΓΜ για την ενημέρωση των εταιρειών – μελών του.

New EU rules for waste management and recycling

EU Member States approved a set of ambitious measures to make EU waste legislation fit for the future, as part of the EU’s wider circular economy policy.

The new rules – based on Commission’s proposals part of the Circular Economy package presented in December 2015 – will help to prevent waste and, where this is not possible, significantly step up recycling of municipal and packaging waste. It will phase out landfilling and promote the use of economic instruments, such as Extended Producer Responsibility schemes. The new legislation strengthens the “waste hierarchy”, i.e. it requires Member States to take specific measures to prioritize prevention, re-use and recycling above landfilling and incineration, thus making the circular economy a reality.

Business opportunities from IFI-financed projects and IFI financing (Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2018)

Το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την World Bank οργανώνουν, στις 19 Ιουνίου 2018, ένα πολύ ενδιαφέρον forum ενημέρωσης και δικτύωσης με θέμα τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε έργα χρηματοδοτούμενα από World Bank Group, EBRD, BSTDB, MCC, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΕΓΜ για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των μελετητικών εταιρειών έχει αναπτυχθεί σχέση συνεργασίας με τον PSLO (Private Sector Liaison Officer) της Word Bank στη χώρα μας (βλ. και σχετική διάλεξη στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017). Στο πλαίσιο αυτό, κανονίστηκε στο εν λόγω forum να αναπτυχθούν και θέματα που αφορούν μελετητικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής δείτε ΕΔΩ.

Υποχρέωση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας για αυθαίρετες κατασκευές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1643/11.05.2018 η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΕΝ “Εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 167)”.

Με την εν λόγω απόφαση:

  1. προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών για τις οποίες απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μόνον υποβολή τεχνικής έκθεσης,
  2. εξειδικεύονται τα περιεχόμενα της στατικής μελέτης επάρκειας,
  3. περιγράφεται η διαδικασία ενίσχυσης κτιρίου σε περίπτωση που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια και
  4. προβλέπεται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου με την εφαρμογή ή όχι της απαιτούμενης έκπτωσης κατά την υποβολή της μελέτης στατικής επάρκειας στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Η έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης ταυτίζεται με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εσπερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος SBRI+ (6 Ιουνίου)

Η ερευνητική ομάδας του προγράμματος SBRI+, στην οποία συμμετέχει και η εταιρεία-μέλος του ΣΕΓΜ ΔΟΜΗ Α.Ε., οργανώνει εσπερίδα παρουσίασης του προγράμματος με τίτλο:

«Αξιοποίηση της γνώσης για την αειφορία των συμμίκτων γεφυρών σε δομημένο περιβάλλον Valorization of knowledge for sustainable steel-composite bridges in built environment».

Η εκδήλωση  θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 17.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 10563 Αθήνα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SBRI+ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία – HORIZON2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό Ταμείο για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (RFCS).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, του Ελληνικού Τμήματος της IABSE και του ΣΕΓΜ.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση και το πρόγραμμα ΕΔΩ.

New WB Report Looks at Past Disasters to Prepare for the Future

The great disasters of the past – like the eruption of Vesuvius in 79 AD or the hurricane that devastated Santo Domingo in 1930 – can provide valuable lessons to help governments and institutions increase the resilience of communities in the face of modern challenges, such as climate change and rapid urbanization.

Released by the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), Aftershocks: Remodeling the Past for a Resilient Future looks at various disasters from the distant and recent past and explores the likely impacts similar events would have if they were to occur in today’s more populous and connected world.

This special report look at how risk modeling can be used to analyze natural events that led to the major disasters of the past, and to understand how these events might impact today’s more populous and connected world.

Πυροσβεστική Διάταξη για την πυροπροστασία εμπορικών αποθηκών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1576/08.05.2017 η υπ’ αριθ. 6/2018 νέα Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».

Με την εν λόγω Διάταξη καθορίζονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα σε εμπορικές αποθήκες και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά.

Οι νέες διατάξεις έχουν εφαρμογή στις εμπορικές αποθήκες (οικονομικές δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου) που στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων καθώς και σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και διαχείριση ή/και διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας, σε εμπορικές αποθήκες όπου πραγματοποιείται συλλογή, διαλογή, ομαδοποίηση, διαχωρισμός αγαθών και εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση ή μικρές τροποποιήσεις, εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων, σε δραστηριότητες υπηρεσιών αποθήκευσης (ανεξάρτητες εμπορικές αποθήκες), όπως αποθήκες φύλαξης αντικειμένων ή/και σε κτιριακά ανεξάρτητες αποθήκες, οι οποίες υποστηρίζουν λειτουργικά εμπορικές δραστηριότητες, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, στα οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου (όπως αποθήκη χονδρικού εμπορίου και κατάστημα λιανικής πώλησης), εφόσον η εμπορική αποθήκη αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με τις δικές της οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, σε βοηθητικές δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την εμπορική αποθήκη, είναι της αυτής ιδιοκτησίας – εκμετάλλευσης, και βρίσκονται εντός του χώρου και όγκου της εμπορικής αποθήκης, όπως γραφεία, εκθεσιακοί χώροι και χώροι συνάθροισης κοινού, σε λοιπούς χώρους, όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάταξης, που ταυτίζεται με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ’ αριθμ. 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 150), καθώς και κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη ή ερμηνευτική εγκύκλιος που αντίκειται στην παρούσα.

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 80/07.05.2018 το υπ’ αριθ. 41/2018 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου:

α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.

γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 07.08.2018.

Από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α’ 32). Το Κεφάλαιο Β «Κανονισμός Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Ξενοδοχείων» του π.δ. 71/1988 διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση Κανονισμού Πυροπροστασίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία

Οι μεταβολές που συντελούνται στην οικονομία, στην τεχνολογία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείρισή της, σε συνδυασμό με τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες που αποτελούν την κυρίαρχη τάση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια, δηλαδή την από-ανθρακοποίηση (decarbonization), την αποκέντρωση (decentralization) και την ψηφιοποίηση (digitalization), τα αποκαλούμενα 3 Ds, έχουν επηρεάσει και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον το προφίλ του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον χώρο της ενέργειας και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις επιχειρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, συνέταξε και δημοσιοποίησε την ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο «Στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων για την Ενεργειακή αποδοτικότητα στη βιομηχανία σε 15 αναδυόμενα επαγγέλματα».

Εκδήλωση με θέμα «Εξαγωγές και Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική», 8.5.2018

Η Πρεσβεία της Νοτίου Αφρικής σε συνεργασία με το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος οργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Εξαγωγές και Επενδύσεις στη Νότιο Αφρική», την Τρίτη 8 Μαΐου και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ, Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για την πορεία της οικονομίας της Νοτίου Αφρικής, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις διαδικασίες, τους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εξαγωγές, τις εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει και τις περαιτέρω προοπτικές που παρουσιάζει.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Δηλώσεις συμμετοχής: saconsulate@thermi-νentures.com

Δείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ.

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Απρίλιος 2018

Δημοσιοποιήθηκε το το 15ο Τεύχος (Απρίλιος 2018)   του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, την επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» και αποτελεί μια ανταποδοτική υπηρεσία του ΣΕΒ προς τα μέλη του, την οποία αξιοποιεί ο ΣΕΓΜ για την ενημέρωση των εταιρειών – μελών του.

Προδιαγραφές Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1420/25.04.2018 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας αριθμ. 166780/1619: Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων».

Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 158072/1120/30.07.1965 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη νέα αυτή απόφαση, ισχύει το πλαίσιο προδιαγραφών που εγκρίθηκε με τις αριθ. 10223/958/1953 και 158072/1120/30-7-1965 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

Σκοπός της απόφασης είναι η βελτίωση του πλαισίου των ισχυουσών προδιαγραφών σύνταξης των δασοπονικών μελετών που εκπονούνται για τη διαχείριση των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυλειτουργικό τους ρόλο, ως δασικών χερσαίων οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας σε επίπεδο διαχείρισης τις αρχές της δασοπονίας και της αειφορίας σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα και δυνατότητες απεικόνισης.

Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα των μελετών (κειμένων και χαρτών) καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που θα πρέπει να απογράφονται κατά τις εργασίες υπαίθρου ενώ
αναφέρονται ενδεικτικά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφία που δύναται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και πρακτικές αναφορικά με την τεχνογνωσία για τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της πολυλειτουργικής δασοπονίας.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει για τις δασοπονικές μελέτες που ανατίθενται μετά τη δημοσίευσή της.

Περιοδικό Εργοληπτικό Βήμα – 1ο Τρίμηνο 2018

Εκδόθηκε το Τεύχος 109 του περιοδικού Εργοληπτικό Βήμα που αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το Εργοληπτικό Βήμα είναι η τακτική έκδοση της Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

Δείτε το περιοδικό εδώ.

Χωρίς συμμετοχή του ΣΕΓΜ η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΤΜΕΔΕ και ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του Προέδρου, Κωνσταντίνου Μακέδου.

Σύμφωνα με την Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/2018 η σύνθεση της νέας Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Α.Τ.Ε.
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Τ.Ε.Ε.
ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Δυστυχώς, παρά τη σχετική πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ για τον προγραμματισμό σχετικής συνάντησης/συζήτησης, δεν κατέστη δυνατή η από κοινού υποβολή πρότασης εκπροσώπησης στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με τους λοιπούς φορείς της παρ. 1.β του άρθρου 87 του Ν. 4387/2016 (λόγω διαχρονικής διαφωνίας μεταξύ των εργοληπτικών οργανώσεων).

Έτσι, ο αρμόδιος Υπουργός επέλεξε να τοποθετήσει δύο (2) εκπροσώπους εργοληπτικών οργανώσεων και να μη συμπεριλάβει εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ, δηλαδή της ελληνικής μελετητικής επιχειρηματικής κοινότητας, μη λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις του ΣΕΓΜ περί του ότι οι μελετητικές επιχειρήσεις συνιστούν σημαντικό και αυτόνομο τμήμα του τεχνικού τομέα και των «μετόχων» του ΤΜΕΔΕ, και δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν ούτε από το ΤΕΕ, το οποίο εκπροσωπεί τους μηχανικούς ως άτομα και όχι τις επιχειρήσεις, ούτε -και κυρίως- από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν συνεχών προσπαθειών και παρεμβάσεων του ΣΕΓΜ προβλέφθηκε στον νόμο ότι δύο (2) εκπρόσωποι της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ «προτείνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και το Σύνδεσμο των Ελληνικών Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, με τους αναπληρωτές τους».

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών δρομολογήσει ο Σύνδεσμος, το Δ.Σ. και τα μέλη του ΣΕΓΜ εύχονται μια παραγωγική και επιτυχή θητεία στον Πρόεδρο και στα μέλη της Δ.Ε. του Ταμείου, η ύπαρξη και η απρόσκοπτη λειτουργία του οποίου είναι εξόχως σημαντική για τις τεχνικές επιχειρήσεις της χώρας, ιδίως στη σημερινή εποχή της συνεχιζόμενης κρίσης στον κλάδο και της αδυναμίας κάλυψης των εγγυοδοτικών αναγκών από το τραπεζικό σύστημα που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του ΤΜΕΔΕ εδώ.

FIDIC International Infrastructure Conference, Berlin, 9-11 SEPT 2018

Registration is now open for the 2018 FIDIC International Infrastructure Conference, taking place in Berlin on 9th -11th September 2018 and the theme of the Conference is 

Mobility & Smart Infrastructure

Topics will include:

  • The Future for our Consulting Business in the Digital Economy – New Business Models, People, Leadership Challenges
  • The City of Today and Tomorrow – Challenges & Smart Options
  • The Impact of the Global Digital Economy on the Funding, Financing and Procurement of Smart Cities and Infrastructure
  • Urban Sustainability
  • Innovative Approaches to Investing in Smart Infrastructure
  • Urban Connectivity – Challenges & Opportunities regarding Transport, Mobility & Smart Infrastructure – New forms of Mobility

See conference’s flyer

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1001/21.03.2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872 με θέμα «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017».

Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη στην κοινή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μείωσης κατά 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις. Τον Νοέμβριο του 2016 η ΕΕ πρότεινε την περαιτέρω ενίσχυση του σημαντικού αυτού τομέα της ενεργειακής πολιτικής πέραν του 2020 στο να τεθεί δεσμευτικός στόχος 30% για την ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030. Το σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ) ΟΕΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) στο οποίο εμπεριέχεται η έκθεση προόδου του έτους 2017 σχετικά με την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4342/2015.

Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά σχέδιο, στο οποίο παρουσιάζονται τα ήδη καθορισμένα μέτρα πολιτικής του προηγούμενου, ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά και τα μέτρα πολιτικής για την περίοδο 2015 έως και σήμερα. Συμπεριλαμβάνονται, ακόμη, και τα προγραμματισμένα μέτρα πολιτικής για την περίοδο 2017-2020.