Δελτίο Τύπου για Π.Δ. Μητρώου Μελετών

16 Απριλίου 2007
Το σχετικό δελτίο τύπου έχει σταλεί στον Τύπο κι έχει ήδη δημοσιευτεί. Αποφασίστηκε κι η κοινοποίηση προς τα μέλη.

Διευκρινιστική επιστολή ΕΑΑΔΗΣΥ για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα

Σε επιστολή της προς τον ΣΑΤΕ η ΕΑΑΔΗΣΥ διευκρινίζει ρητώς ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «…ο καθορισμός των κριτηρίων επιλογής αποσυνδέεται  από  την  εγγραφή  και  κατάταξη  σε  τάξεις  του  ΜΕΕΠ,  καθώς  οποιοσδήποτε  οικονομικός φορέας πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, όπως αυτά εξειδικεύονται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της εκάστοτε υπό ανάθεση σύμβασης, μπορεί να συμμετέχει, ανεξάρτητα από την εγγραφή και κατάταξή του σε συγκεκριμένες τάξεις του ΜΕΕΠ, εφόσον αποδείξει ότι πληροί εν προκειμένω  τις  τιθέμενες  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απαιτήσεις  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας».

Όπως έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη του ο ΣΕΓΜ, τα παραπάνω ισχύουν επακριβώς και για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ αναμένει την έκδοση του Π.Δ. για τα νέα Μητρώα και τους Επαγγελματικούς Καταλόγους (έχει κατατεθεί και βρίσκεται υπό επεξεργασία στο ΣτΕ), ώστε να ενημερώσει τις εταιρείες-μέλη για τις επιλογές και τις δυνατότητες διαχείρισης και προσαρμογής στις νέες νομοθετικές μεταβολές.

Μητρώο μελών Επιτροπών Διαγωνισμών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4841/29.12.2017 η Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/4.12.2017 με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016».

Η λειτουργία του Μητρώου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί σε ετήσια βάση συνεχίζουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή της πρόβλεψης αυτής του Ν. 4412/2016 συνιστά ριζική αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των Επιτροπών Διαγωνισμών που ίσχυε επί δεκαετίες, καθόσον παύει, πλέον, η συμμετοχή στις επιτροπές των στελεχών των αναθετουσών αρχών.

Σημειώνεται ότι η έκδοση της Υ.Α. αυτής και η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου συνιστούσε προϋπόθεση για τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή» (βλ. άρθρο 50 Ν. 4412/2016), με αποτέλεσμα την αναστολή δημοπράτησης πλήθους ώριμων έργων, ενταγμένων στο τρέχον ΕΣΠΑ, κυρίως στον τομέα της αντιρρυπαντικής/περιβαλλοντικής τεχνολογίας.

Εκδόθηκαν τα πρότυπα τεύχη προκηρύξεων μελετών με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ τα αναμενόμενα νέα (αναθεωρημένα) πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 134/14.12.2017 απόφαση της Αρχής.

Τα εν λόγω πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’ 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Τα ως άνω πρότυπα τεύχη θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ

Στις 8/1/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ, το οποίο αναδείχθηκε από τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2017. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της περιόδου 2018-2019 αποφασίστηκε ομοφώνως από τα μέλη του Δ.Σ. και έχει ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 Καλέργης Κωνσταντίνος Πρόεδρος ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
2 Παπαγρηγορίου Σπύρος Α’ Αντιπρόεδρος ENVECO A.E.
3 Καλλιδρομίτου Δέσποινα Β’ Αντιπρόεδρος ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL Α.Ε.
4 Τονιόλος Παναγής Γενικός Γραμματέας ΑDT-ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.
5 Ξανθοπούλου Ιωάννα Αν. Γενικός Γραμματέας ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
6 Τσιάλας Θεόδωρος Επιμελητής Οικονομικών TEM A.E.
7 Διγώνης Ελευθέριος Μέλος ΜΕΑΣ Α.Ε.
8 Λαδόπουλος Ιωάννης Μέλος ΔΕΚΤΗΣ Α.Ε.
9 Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Μέλος DELCO Ε.Π.Ε.
10 Κοτσανόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος ΔΟΜΗ Α.Ε.
11 Τσομπανίδης Χρήστος Αναπληρωματικό Μέλος ENVIROPLAN A.E.

 

 «Το πέρας της προηγούμενης διετίας βρίσκει τον ΣΕΓΜ, πιο δυνατό, σε καλή οικονομική κατάσταση, με περισσότερα νέα μέλη, με μεγαλύτερο βαθμό διεισδυτικότητας και παρεμβατικότητας, με σημαντική και ηγετική παρουσία στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν τον κλάδο, με ισχυρό αποτύπωμα στην προώθηση του ρόλου και της σημασίας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, μέσω και της κορυφαίας δράσης του Συνεδρίου 2017 της Θεσσαλονίκης. Το νέο Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη του μελετητικού κλάδου, ο οποίος είχε, έχει και πρέπει να συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων της χώρας. Ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τη νέα του διοίκηση, ο ΣΕΓΜ δηλώνει πλήρη διαθεσιμότητα για συνεργασία με την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς και επιμελητήρια, την ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα, για τον σχεδιασμό δράσεων, μεταρρυθμιστικών και διαρθρωτικών αλλαγών και μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της προώθησης της υγιούς, εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας», δήλωσε αμέσως μετά την επανεκλογή του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

 

Achieving the Paris Agreement: FIDIC commitments

The consulting engineering industry, represented by FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, has confirmed for COP23, its statement of operational and monitoring commitments to help achieve the objectives of the agreement that was entered into by the Conference of the Parties (COP) at its 21st Session in November 2016 in Paris. The Consulting engineering industry meets a large proportion of the 600 billion US dollars per year world demand for services arising from 6 trillion US dollar investments in buildings, plant and other infrastructure which influences climate. It commits to improve its capacity to contribute delivering sustainable solutions.

FIDIC commitments cover three main areas:

 1. The development of the actions and tools needed to implement sustainability requirements in different sectors at scales ranging from buildings and infrastructure through to industries, transport systems and cities;
 2. The systematic integration in training programmes of specific sustainability considerations, with a focus on climate change mitigation and adaptation;
 3. The duty to advise clients with regard to corporate responsibility and sustainability.

FIDIC will implement its programme of voluntary commitments through the Federation’s committees and task forces and through its national Member Associations and their member firms. Monitoring of the programme will be undertaken by Member Associations, which will report to FIDIC.

FIDIC will seek to enter agreements to implement its commitments at the international and sectoral levels in order to promote effective partnerships and to strengthen complementarities between all stakeholders in the built environment.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 του ΣΕΓΜ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στην Αίγλη Ζαππείου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΓΜ, η οποία περιλάμβανε και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου 2018-2019.

Τα εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ., το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα στις αρχές του 2018, είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, Δέσποινα Καλλιδρομίτου, Ελευθέριος Διγώνης, Ιωάννης Λαδόπουλος, Σπύρος Παπαγρηγορίου, Παναγής Τονιόλος, Ιωάννα Ξαvθοπούλου, Θεόδωρος Τσιάλας, Θεόδωρος Δεληγιαννίδης (τακτικά μέλη), Παναγιώτης Κοτσαvόπουλος και Χρήστος Τσομπανίδης (αναπληρωματικά μέλη).

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε η βραδινή εκδήλωση με το καθιερωμένο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου, στην οποία παρευρέθησαν περίπου 100 άτομα, μέλη και καλεσμένοι του Συνδέσμου. Στη βραδινή εκδήλωση μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης, και ακολούθησε κεντρική ομιλία με θέμα “Τα Μνημόνια, η κρίση, ο τεχνικός κλάδος: τα νέα δεδομένα του παιχνιδιού” από τον κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση του Ομίλου «Ελλάκτωρ».

Ευγενική χορηγός της Γενικής Συνέλευσης ήταν η εταιρεία Wilo, η οποία πραγματοποίησε και ενδιαφέρουσα εταιρική παρουσίαση στα μέλη του Συνδέσμου.

3η Έκδοση ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16

Ολοκληρώθηκε η 2η έκδοση του ψηφιακού Τεύχους Εργασίας του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4430/2016 (Α’ 205), Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227), Ν. 4446/2016 (Α’ 240), Ν. 4447/2016 (Α’ 241), N. 4456/2017 (Α’ 24), Ν. 4465/2017 (Α’ 47), Ν. 4468/17 (Α’ 61), Ν. 4469/17 (Α’ 62), Ν. 4472/2017 (Α’ 74), Ν.4478/2017 (Α’ 91), N.4482/2017 (Α’ 102), Ν.4487/2017 (Α’ 116), N.4488/2017 (Α’ 137), Ν.4491/2017 (Α’ 152), Ν.4496/2017 (Α’ 170) και Ν.4497/2017 (Α’ 171).

Επίσης, περιλαμβάνει παραπομπές στις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης (στα αντίστοιχα άρθρα του νόμου στα οποία προβλέπονται), καθώς και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Τεύχος Εργασίας αυτό συνιστά μια ιδιαίτερη παροχή του ΣΕΓΜ, αποκλειστικώς για τα καταστατικώς ενήμερα μέλη του.

Τα μέλη του ΣΕΓΜ που δεν έχουν προμηθευτεί τη νέα αυτή έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης του Συνδέσμου.

 

Νέα παρέμβαση για την αναχαίτιση των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων

Με πρωτοβουλία του ΣΕΓΜ, κατόπιν σχετικών συναντήσεων και συζητήσεων, συντάχθηκε και εστάλη στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κοινή επιστολή των ΣΕΓΜ, ΣΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ και ΣΜΥΕ, με την οποία επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων αναχαίτισης του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων στους διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών.

Η επιστολή/παρέμβαση αυτή, στην οποία διατυπώνονται και προτάσεις κοινής αποδοχής από τους τέσσερις φορείς, εστάλη ενόψει της επαναφοράς προς συζήτηση και έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του σχεδίου Εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 88, παρ. 6 του Ν. 4412/16) που έχει συντάξει Ομάδα Εργασίας υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου.

Από πλευράς ΣΕΓΜ είναι η πολλοστή παρέμβαση και πρωτοβουλία του για την επίλυση του μείζονος αυτού θέματος, τόσο στην παρούσα ηγεσία του υπουργείου όσο και σε προηγούμενες.

Σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει».

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού  κλάδου.

Οι κ.κ. Νίκος Βέτας (Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ), Άκης Σκέρτσος (Γενικός Δ/ντής ΣΕΒ) και Κυριάκος Πιερρακάκης (Δ/ντής Ερευνών «διαΝΕΟσις») ανέδειξαν την αναγκαιότητα οικειοθελούς υλοποίησης όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν ταχύρρυθμη, στέρεα και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα και δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να είναι φιλικό και προσελκυστικό στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι κ.κ. Γεώργιος Τζιάλλας, (Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Νικόλαος Αντώνογλου (Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ανδρέας Λουκάτος (ΕΤΒΑ ΑΕ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συνυφασμένους με την ανάπτυξη της χώρας, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στους τομείς αυτούς.

Η κ. Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-20 παρουσίασε το τρέχον πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων Μεταφορών και Περιβάλλοντος και ανέδειξε την απουσία νέων μελετών και την αναγκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση μελετών για νέα έργα και δράσεις στους τομείς αυτούς.

Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής στην αλυσίδα παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης και της αναγκαιότητας ενεργού συμμετοχής του μελετητικού κλάδου στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

Ο κ. Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ανέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προστασίας και προώθησης της υγιούς, οργανωμένης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Κίτσος (Πρόεδρος Κλιμακίου της νέας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) παρουσίασε τον νέο θεσμό προδικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι κ.κ. Γιώργος Κρεμλής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Ε.), Theodoros Axilithiotis (World Bank Group), Ines Ferguson (Chair of EFCA’s European External Aid Committee), Δημήτριος Χαλεπίδης (Διευθυντής Β1 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών), Ηλίας Ξανθάκος (Γ.Γ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Ιωάννης Φωτεινός (SALFO & Associates SA) και Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (Z&A CONSULTING ENGINEERS SA) παρουσίασαν τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις υποβοήθησης από την οικονομική διπλωματία.

Επισημάνθηκε ότι η μικρή, αλλά πετυχημένη, παρουσία των ελληνικών μελετητικών εταιρειών στον διεθνή ανταγωνισμό ανάθεσης μελετών μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένης πολιτικής εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επισήμως από τους εκπροσώπους των Υπ. Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης η αποδοχή σχετικής πρότασης του ΣΕΓΜ προς την Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας και η απόφαση δημιουργίας κοινής ομάδας εργασίας με θέμα την ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιριών στο εξωτερικό, οι οποίες συνιστούν προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές της μελετητικής αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων μορφών χρηματοδότησης μελετών και έργων τόσο στην Αφρική όσο και στις γειτονικές της Ε.Ε. χώρες. Επισημάνθηκε ότι η σύμμειξη (blending) κεφαλαίων της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών φορέων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και θα αφορά ολοκληρωμένα έργα με οικονομική απόδοση. Αντίστοιχα συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τροφοδότες της παγκόσμιας μελετητικής αγοράς.

Ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν και τα θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προοπτικές που προκύπτουν από την πλήρη αξιοποίηση των υλικών, την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι κ.κ. Γιάννης Μυλόπουλος (Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.), Σέργιος Λαμπρόπουλος (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Hellastron), Ιωάννης Καρνέσης (Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Έργων Παραχώρησης Υπ. Υποδομών) και Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων, στις αρχές του «value engineering», καθώς και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων υποδομών, αλλά και έργων αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική απήχηση είχε η πρόταση-πρόσκληση του ΣΕΓΜ στον ΣΤΕΑΤ και στον ΣΕΒ για συνεργασία στη σύνταξη μίας πρότασης Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον τομέα «Κατασκευές/Υποδομές», η οποία να προωθηθεί στην κυβέρνηση προς ένταξη στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 που συζητείται την παρούσα περίοδο. Στην πρόταση αυτή, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, εκτός των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και στοχεύσεων για τον κλάδο, πρέπει να περιληφθεί ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων υποδομών με πρόδηλη εμπορική αξία, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί προς ταχεία αναζήτηση επενδυτών και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, και παράλληλα στην ανάκαμψη του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων. Εφόσον συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία η κατάστρωση του προγράμματος, οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια τον προκαταρκτικό οικονομοτεχνικό σχεδιασμό αυτού. Προτάσεις για μεγάλα έργα υποδομών υπάρχουν πολλές και σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, κ.ά.

Τέλος, οι κ.κ. Γιώργος Κουτίνας (Ανταποκριτής LLOYD’S), Πέτρος Καβάσαλης (Αν. Καθηγητής Παν.Αιγαίου), Πάνος Χατζηπάνος (Πρόεδρος PMI-Greece), Κωστής Καγγελίδης (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ) και Εύα Αγαπάκη (Researcher at University of Cambridge) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής και ενασχόλησης τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εργαλεία σε τομείς όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management) και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (digitalisation, Building Information Modeling).

Ο ΣΕΓΜ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του μελετητικού κλάδου και είναι πάντα διαθέσιμος για συνεργασία με την πολιτεία και άλλους φορείς για τον σκοπό αυτόν. Όπως αναφέρθηκε και στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη της χώρας με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση.

Νέα κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ του Ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 περ. β υποπ. γγ του Π.Δ/τος 123/2012), προέβη στη σύνταξη της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (απόφαση 3/2018) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

Η νέα Οδηγία εκδίδεται σε συνέχεια της με αρ. 15 (αρ. πρωτ. 5797/25.11.2016) Κατευθυντήριας Οδηγίας (Κ.Ο.) της Αρχής, η οποία εκπονήθηκε κατ΄ αντιστοιχία με τις Οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7(ΕΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, καθώς, κατά το χρόνο έκδοσης τόσο του ΤΕΥΔ όσο και της Κ.Ο. 15, δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του συνόλου των επιμέρους ζητημάτων, τα οποία ήταν δυνατόν να ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι οι γενικές επισημάνσεις και οι αναλυτικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 23 αναφέρονται καταρχάς στη συμπλήρωση των τυποποιημένων εντύπων του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τη με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής (3698/ Β) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 αντίστοιχα, καθώς ακολουθούν την ίδια δομή και διάρθρωση.

Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΠΠ – Ιανουάριος 2018

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ξεκίνησε την έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η Αρχή να συστηθεί στους αναγνώστες της μέσα από το έργο και τις δράσεις της, αποδεικνύοντας τη ζέση και τη συνέπεια την οποία εξ’ αρχής επιδεικνύουν οι άνθρωποί της, προκειμένου η Αρχή να ανταποκριθεί επάξια στην πρόκληση της παροχής επίκαιρης, αποτελεσματικής και ουσιαστικής έννομης προστασίας στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό δελτίο της ΑΕΠΠ θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση, αποτυπώνοντας σε σύντομη επισκόπηση επιλεγμένες αποφάσεις των Κλιμακίων της Αρχής και προβάλλοντας τις δράσεις που αναπτύσσονται και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στους κόλπους της, με γνώμονα την επικοινωνία του ρόλου της Αρχής, την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της, και κυρίως την εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο νευραλγικό τομέα των δημοσίων συμβάσεων φορέων.

Δείτε το ενδιαφέρον Ενημερωτικό Δελτίο του Ιανουαρίου 2018 εδώ.

Νέος Οδηγός της Ε.Ε. για την υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέο Οδηγό για την καθοδήγηση και την υποβοήθηση των στελεχών των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου ο Οδηγός θα εκδοθεί σύντομα σε όλες τις γλώσσες των κρατών-μελών.

Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 304/02.02.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 1915: “Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) ΦΕΚ135Β-2014 υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014″.

Η έκδοση της ως άνω απόφασης έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, βάσει των κάτωθι τροποποιήσεων:

Η υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:
Αντικαθίσταται το άρθρο 3 που αφορά στους «Ορισμούς» και συγκεκριμένα προστίθεται ο ορισμός και η διαδικασία της έννοιας της «περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

Η υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

 1. Προστίθεται η υποχρέωση στην αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 327), για λόγους διαφάνειας, να θέτει στη διάθεση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το ζητά, το θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας και κάθε άλλη πληροφορία που συγκεντρώνει στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες και στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την εκπόνηση των μελετών περιβάλλοντος, οι οποίες ενδέχεται να θίξουν το εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο και την πνευματική ή διανοητική ιδιοκτησία, θα πρέπει να επισημαίνονται με διακριτό τρόπο στις μελέτες αυτές.
 2. Η παράγραφος 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή/και το περιβάλλον, κυρίως λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών».
 3. Μετά την παράγραφο 8.14 του Κεφαλαίου 8 «Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος» του Παραρτήματος 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135) προστίθεται παράγραφος 8.15 ως εξής: «Τάσεις εξέλιξης περιβάλλοντος (χωρίς το έργο)», στο οποίο διεξάγεται εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο και αξιολογούνται συνολικά οι θεματικές διαχρονικές μεταβολές και οι τάσεις εξέλιξης που εξετάστηκαν στη μελέτη περιβάλλοντος.
 4. Στο κεφάλαιο 9 «Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται στις παραγράφους 9.1 έως 9.13, περιλαμβάνει τις αναμενόμενες επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που σχετίζονται με το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των εκτιμήσεων των κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως στην υπ’ αριθμ. 172058/2016 κοινή υπουργική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης».
 5. Στο κεφάλαιο 10 «Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: «Στα μέτρα αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που στοχεύουν στη μείωση της έντασης και της έκτασης των επιπτώσεων αυτών σύμφωνα με την υποπαράγραφο 10.3.2, περιλαμβάνονται και μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ή μετριασμού των σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων το περιβάλλον των περιστατικών που προβλέπονται στην παράγραφο 9.14, που συνοδεύονται από αναλυτικά σχετικά στοιχεία καθώς και από την προτεινόμενη αντιμετώπιση τέτοιου είδους έκτακτων καταστάσεων».

Η υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής:

 1. Με τη νέα απόφαση, προστίθεται νέο άρθρο σχετικά με την Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο, κάθε έξι (6) χρόνια, με χρόνο έναρξης την 16η Μαΐου 2017, η αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον διαθέτει σχετικά στοιχεία, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, για την κατανομή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει των ΑΕΠΟ, για τη μέση διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης των ΑΕΠΟ και για τις γενικές εκτιμήσεις του μέσου άμεσου κόστους των ΜΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την εφαρμογή της νέας αυτής απόφασης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 2. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4, η παράγραφος 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων διαβούλευσης και της ΑΕΠΟ».
 3. Στο Παράρτημα Α του άρθρου 4, προστίθεται νέα παράγραφος που αφορά στην «Προσφυγή κατά της ΑΕΠΟ».

Η ισχύς της νέας αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 05.02.2018.

Επικαιροποίηση Οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (αρθ. 2 παρ. 2 περ. δ’ του ν. 4013/2011), αναθεώρησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (απόφαση 1/2018 της Αρχής) με θέμα: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».

Η 2η αυτή Έκδοση της Οδηγίας συμπεριλαμβάνει τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές και ιδίως τις τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (Α’ 137) και με το άρθρο 107 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο διευκόλυνσης του έργου των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, κάτω των ορίων, αναλύοντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, διασαφηνίζοντας νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης, σχολιάζοντας διεξοδικά τις διατάξεις που τυγχάνουν εφαρμογής ειδικά για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, αποτυπώνοντας υπό μορφή πινάκων τους σχετικούς κανόνες.

Δυνατότητες δραστηριοποίησης μελετητικών επιχειρήσεων στη Γεωργία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τιφλίδα απέστειλε στον Σύνδεσμο νέο ενημερωτικό σημείωμα για τον τομέα των υποδομών και τον κατασκευαστικό κλάδο στη Γεωργία.

Όπως και στην προηγούμενη σχετική ενημέρωση, σημειώνεται ότι η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα, τόσο στον τομέα οικιστικής δόμησης, όσο και στον τομέα υποδομών, καθώς και η χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων στους τομείς των υποδομών μεταφοράς, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων/ υδάτινων πόρων από ΕΕ, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα EIB, EBRD, Παγκόσμια Τράπεζα, δημιουργούν δυνατότητες για τη δραστηριοποίηση ελληνικών εταιρειών κατασκευαστικού κλάδου στη Γεωργία, ιδίως στο μελετητικό σκέλος ή και στην υλοποίηση έργων, είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο κοινοπραξιών με γεωργιανές και ευρωπαϊκές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δύνανται να επικοινωνούν με το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων.

Διεύθυνση: 37/D Tabidze str.0179 Tbilisi-Georgia

Τηλέφωνο: 00995322942858

Ηλ. Ταχυδρομείο: ecocom-tbilisi [at] mfa [dot] gr

Special Report ΣΕΒ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνέταξε και δημοσιοποίησε ενδιαφέρουσα ειδική έκθεση για την επίτευξη των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα μας.

Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και το βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους.

Διαβάστε περισσότερα στο Special Report.

Εγκύκλιος Υ.Π.ΕΝ. για τις κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ

Με την αρ. πρωτ. 3116/19-1-2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με τα δικαιολογητικά έκδοσης οικοδομικής αδείας, μνημονεύεται σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και διευκρινίζεται ότι «λόγω της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ως παρακολούθημα της προηγούμενης καταργείται ομοίως», επιβεβαιώνοντας (δυστυχώς έναν χρόνο μετά) την ορθότητα της σχετικής παρέμβασης του ΣΕΓΜ σε παλαιότερο έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ.

EFCA e-Bulletin Jan 2018

Εκδόθηκε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της EFCA για τον Ιανουάριο του 2018. Η EFCA (http://www.efcanet.org) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (European Federation of Engineering Consultancy Associations), μέλος και εκπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΕΓΜ.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ.

Εγκύκλιοι για την εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/16

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσε δύο Εγκυκλίους σχετικά με το ιδρυθέν Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων:

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/19-12-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (Α΄147), με την οποία διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 221 σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών αφορούν μόνο στην ανοικτή και κλειστή διαδικασία και όχι σε άλλες εξαιρετικές διαδικασίες όπως του άρθρου 32 και του άρθρου 128 (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης) του νόμου.
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/26-1-2018 «Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016», με την οποία διευκρινίζεται ότι οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ που συνιστούν αναθέτουσα αρχή, υποχρεούνται στην εφαρμογή της απόφασης στην περίπτωση ανάθεσης σύμβασης έργου με το άρθρο 50 του ν.4412/2016 με τη χρήση του Μητρώου, ως προς τον τρόπο της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού, παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των τεχνικών υπαλλήλων τους στο Μητρώο. Επίσης, διευκρινίζεται ότι η ισχύς της απόφασης για το Μη.Μ.Ε.Δ. άρχεται την 22-01- 2018, ημερομηνία κυκλοφορίας του ΦΕΚ.

FIDIC – Young Professionals Management Training Programme

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι αιτήσεις συμμετοχής στο Young Professionals Management Training Programme της FIDIC. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2018. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα βρείτε εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την 1η Φεβρουαρίου.

Special Report ΣΕΒ “Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις”

Στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμματιζόμενων δημόσιων παρεμβάσεών του γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική επιχειρηματικότητα, ο ΣΕΒ συνέταξε και δημοσιοποίησε ενδιαφέρουσα έκθεση με τίτλο “Σύγχρονες Δεξιότητες για Διεθνώς Ανταγωνιστικές Επιχειρήσεις”.

Το Special Report αυτό περιγράφει και εντοπίζει τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σύστημα παραγωγής δεξιοτήτων στην Ελλάδα, τόσο από την πλευρά των δημοσίων πολιτικών, όσο και από την πλευρά των επιχειρήσεων και της παραγωγής, ώστε η χώρα μας και η κοινωνία μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εξωστρεφούς, δυναμικής, τεχνολογικά προηγμένης και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας.

Επίσης, παρουσιάζει προτάσεις για το πώς οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, θα τις καταστήσουν διεθνώς ανταγωνιστικές και επομένως, εταίρους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Για να τύχουν αυτά τα ζητήματα ενός συστηματικού δημοσίου διαλόγου, ο ΣΕΒ διοργανώνει την 1η Φεβρουαρίου 2018 Ημερίδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των φορέων άσκησης πολιτικής.

 

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ “Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Επιχειρήσεις”, Δεκέμβριος 2017

Δημοσιοποιήθηκε το 11ο Τεύχος (Δεκέμβριος 2017) του ενημερωτικού δελτίου του ΣΕΒ «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός της δράσης αυτής του ΣΕΒ είναι μέσα από ένα περιεκτικό ενημερωτικό δελτίο να παρέχεται ένας επαρκής συνδυασμός πληροφορίας και άποψης για τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στα πεδία της εργασιακής νομοθεσίας, της φορολογικής πολιτικής και των ευρύτερων θεμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος (πχ. λειτουργία αγοράς, διασφάλιση ποιότητας, αδειοδότηση, έλεγχος και εποπτεία, κ.ά.), εστιάζοντας αποκλειστικά στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ, την επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας Κανελλόπουλος-Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες» και αποτελεί μια ανταποδοτική υπηρεσία του ΣΕΒ προς τα μέλη του, την οποία αξιοποιεί ο ΣΕΓΜ για την ενημέρωση των εταιρειών – μελών του.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 ο νέος N. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων:

 • Άρθρα 1-42: Σύσταση του ΝΠΔΔ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ”. Πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίου φορέα για το Κτηματολόγιο (συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων, πρόβλεψη για αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού, κ.ά.).
 • Άρθρα 43-72: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής βιομηχανίας.
 • Άρθρο 120: Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (θα συμπεριληφθούν στην επόμενη έκδοση του ψηφιακού τεύχους εργασίας του ΣΕΓΜ).
 • Άρθρα 126-157: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς.
 • Άρθρα 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής.
 • Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011.
 • Άρθρα 168-172: Ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
 • Άρθρα 178- 206: Διαμεσολάβηση. Διατάξεις θέσπισης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.
 • Άρθρα 217-218: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων & Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι ρυθμίσεις επήλθαν από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των κατασκευών.
 • Άρθρα 343-345: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ίδρυση Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών. Υποχρέωση σύνταξης ανεξάρτητης Έκθεσης Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημοσίων έργων.
 • Άρθρο 348: Διατάξεις σχετικές με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).