Διαγωνισμός της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Με την παρούσα Πρόσκληση, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών στo πλαίσιο επίβλεψης των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) και Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού (Η/Μ) του υπό κατασκευή Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε (στο εξής «Έργο») και της υπό κατασκευή Δημοτικής Οδοποιίας μήκους 7,2 χλμ. στην περιοχή του Έργου». Η ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή των προαναφερομένων υπηρεσιών ανέρχεται σε 170.000 €, πλέον ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Καποδιστρίου 3 – 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 11.09.2015 και τοπική ώρα 13.00, ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφορών.

Πρόσκληση για επίβλεψη εργοταξίου Ικαρίας
Υπεύθυνη δήλωση

Comments are closed.