Εγκύκλιος 1 (18/01/2006)

Εφαρμογή της κοινής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Comments are closed.