Λεύκωμα

Συστάθηκε Επιτροπή για την προετοιμασία του λευκώματος με μέλη: Π. Πετρακόπουλο, Π. Ζαννή, Γ. Ντουνιά και Π. Παναγόπουλο.

Comments are closed.