Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων

Στο με α.π. 53860/Α.Πλ.8261/29.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων» συμφωνήθηκε διόρθωση 5% στις πληρωμές των αναδόχων για την παράβαση ανάθεσης συμβάσεων των Ν. 3669/08 και Ν.3316/05 με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε κατ’ αποκοπή διόρθωση 5% μόνο στις συμβάσεις, οι οποίες είναι εντός ορίου των κοινοτικών οδηγιών, στερούμενη αρμοδιότητας να παρέμβει στις λοιπές συμβάσεις κάτω του ορίου (5.186.000 ευρώ).

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Comments are closed.