Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Στις 30.12.2015 (ΦΕΚ Α 184) εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής … Continue reading

2η Ημερίδα Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 22.01.2016

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί Εκδήλωση για την 2η Προπαρασκευαστική Δράση Επιχειρηματικής Ανακάλυψης για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που υλοποιείται στην Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου … Continue reading

Επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές προς διαβούλευση

Όπως είχαμε ενημερώσει, το ΥΠΥΜΕΔΙ δημοσίευσε προς διαβούλευση 22 επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) που αφορούν οδικές υποδομές (λήξη στις 22/1/2016) και 21 ΕΠ.ΕΤΕΠ που αφορούν υδραυλικά έργα. Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί αντίστοιχη δημοσίευση για 20 ΕΠ.ΕΤΕΠ που αφορούν κτιριακά … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για τις Εγγυητικές Επιστολές

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, δημοσιοποίησε την Κατευθυντήρια Οδηγία 12/2015 (απόφαση 290/2015), η οποία αφορά τη … Continue reading

Προώθηση έργου ελληνικών μελετητικών εταιρειών

Στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 3/1/2016 υπήρξε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα σχετικά με σημαντικά έργα γεφυροποιίας που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Στο άρθρο αυτό αναδεικνύονται οι ικανότητες των ελλήνων μελετητών και κατασκευαστών στον σημαντικότατο αυτό τομέα έργων. Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να … Continue reading

Νέα όρια εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις νέοι Κανονισμοί: Ο Κανονισμός 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης … Continue reading

ΝΕΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ν.4281/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου Ν. 4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ Α 176) μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέρους Β του Ν. 4281/14 (διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων) μέχρι τις 29/2/2016. Προφανώς, συμφωνήθηκε με … Continue reading

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016

Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ δημοσίευσε προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016, 20 επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) που αφορούν κτιριακά έργα. Τις ΕΠ.ΕΤΕΠ και το σχετικό έντυπο διαβούλευσης μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην παρούσα … Continue reading

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 που τροποποιεί και εγκρίνει τα ανωτέρω … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σε θέμα που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις

Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νικόλαου Παρασκευόπουλου, συγκροτείται Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων και βοηθημάτων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ. Ο ΣΕΓΜ … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Νοέμβριος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 12, Νοέμβριος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την αναγκαιότητα τροποποίησης της σύνθεσης του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και λειτουργεί Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, στη σύνθεση του οποίου μετέχει εκπρόσωπος των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν θέματα ενδιαφέροντός τους στο Συμβούλιο (π.χ. Α.Π.Ε., συμπληρωματικές συμβάσεις) και δεν προβλέπεται εκπροσώπηση των μελετητικών επιχειρήσεων. … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του Ν.3316/05

Ο ΣΕΓΜ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη, και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, σχετικά με την ανάγκη έγκαιρης έκδοσης νέας Απόφασης για την περαιτέρω μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ στις συμβάσεις του … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ σχετικά με την κράτηση υπέρ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και τη συμμετοχή στα διοικητικά όργανα του ΕΤΑΑ

Ο ΣΕΓΜ, αιτήθηκε την παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλου, για την επίλυση σημαντικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα αιτήθηκε: την άμεση κατάργηση της κράτησης 2% επί των πληρωμών των μελετών και επιβλέψεων τεχνικών έργων υπέρ … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Σεπτέμβριος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 11, Σεπτέμβριος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading

Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑΑΔΗΣΥ 2014

Δημοσιοποιήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) για το έτος 2014. Η Έκθεση περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία αφενός για τις δημόσιες συμβάσεις, αφετέρου για το έργο της ΕΑΑΔΗΣΥ και τη συνεργασία της … Continue reading

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Μετατέθηκε η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις συμβάσεις μελετών του ν.3316/2005 για την 1η Δεκεμβρίου 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2021/17-9-2015). Για το θέμα αυτό ο ΣΕΓΜ είχε πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων, με τελευταία αυτήν της 11ης Σεπτεμβρίου προς τον Υπουργό Οικονομίας … Continue reading

Διαγωνισμός της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Με την παρούσα Πρόσκληση, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών στo πλαίσιο επίβλεψης των εργασιών Πολιτικού Μηχανικού (Π/Μ) και Ηλεκτρομηχανολόγου Μηχανικού (Η/Μ) του υπό κατασκευή Υβριδικού Ενεργειακού Έργου Ικαρίας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες … Continue reading

Ελληνικές μελετητικές εταιρείες: Παραλίγο να χαθούμε σε μια ημέρα – Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΓΜ Γ. Κάζου

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου του ΣΕΓΜ σχετικά με προβλήματα που παρουσιάζονται στα έργα του ΕΣΠΑ, δόθηκε συνέντευξη του προέδρου του ΣΕΓΜ Γ. Κάζου σε δημοσιογράφο από τον δικτυακό χώρο HUFFINGTON POST. Την συνέντευξη μπορείτε να την δείτε εδώ. … Continue reading

Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ στάλθηκε ενημέρωση με θέμα «Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ_Αυγ 2015 … Continue reading