Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». … Continue reading

Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

Δ.Τ. 23.07.2015 ΣΕΓΜ: Ύψιστης Σημασίας η παράταση του ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατά το τελευταίο διάστημα η χώρα μας έφθασε σε έσχατο όριο κινδύνου άτακτης χρεοκοπίας και εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία απετράπησαν την τελευταία στιγμή στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου. Υπάρχει, ωστόσο, πολύς ακόμη και δύσκολος … Continue reading

Ευκαιρία συνεργασίας με ισπανική Τεχνική Εταιρεία

H εταιρεία Lener Corporate Finance (Boutique Investment Bank), η οποία ειδικεύεται στην παροχή οικονομικών συμβουλών για εταιρικές συναλλαγές και έχει έδρα τη Μαδρίτη, προσέγγισε τον ΣΕΓΜ στο πλαίσιο διερεύνησης συνεργασιών με σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς. Συγκεκριμένα, η Lener Corporate Finance ενεργώντας για … Continue reading

Επιστολή του ΣΕΓΜ για την εφαρμογή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05.

Στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 είχε δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. 22015/406 Υπουργική Απόφαση, η οποία επέβαλε μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, ορίζοντας νέα ημερομηνία την 1η/7/2015 για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. … Continue reading

Διευκρίνιση ΕΑΑΔΗΣΥ για την υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), με το αρ. πρωτ. 3187/15.7.2015 έγγραφό της διευκρινίζει το θέμα της εφαρμογής των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημένες πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων. Η διευκρίνιση αυτή ήταν αναγκαία, λόγω του προβληματισμού που … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

EFCA e-Bulletin June 2015

Εκδόθηκε το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο της EFCA για τον Ιούνιο 2015. Η EFCA (http://www.efcanet.org) είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (European Federation of Engineering Consultancy Associations), μέλος και εκπρόσωπος της οποίας στην Ελλάδα είναι ο ΣΕΓΜ. Δείτε το ενημερωτικό … Continue reading

Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ ( Ιούνιος 2015)

Εκδόθηκε από τον ΣΕΒ το νέο Πληροφοριακό Δελτίο του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Νο 10, Ιούνιος 2015). Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε από τον ΣΕΒ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του, ως ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των … Continue reading

Επιστολή στον Πρωθυπουργό από τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας

Ο ΣΕΒ, η ΚΕΕΕ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΤΕ και ο ΣΒΒΕ, εκφράζοντας τις ανησυχίες όλων των παραγωγικών Φορέων, απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη να εξευρεθεί τρόπος επίτευξης συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ώστε να … Continue reading

Συνάντηση του προεδρείου του ΣΕΓΜ με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ

Την Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προεδρείου του ΣΕΓΜ (Γ. Κάζος, Δ. Καλλιδρομίτου και Κ. Καλέργης) με τον νέο Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό. Στη συνάντηση, η οποία έγινε στα γραφεία του ΤΕΕ και διήρκεσε πάνω από … Continue reading

EFCA Barometer Spring 2015

Τhe Barometer Task Group of the European Federation of engineering Consultancy Associations (EFCA) has been conducting biannual surveys since 2012 to provide an overview of the consulting engineering sector in Europe, detailing developments for the latest six months and expected trends for the … Continue reading

ΣΕΒ: Μαζί για την Ανάπτυξη

Ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της φετινής του Γενικής Συνέλευσης και της συμμετοχής σ’ αυτήν της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δημοσιοποίησε έκθεση με 82 προτεινόμενες δράσεις σε 11 τομείς πολιτικής για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της οικονομίας. … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για … Continue reading

Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις

Κατόπιν ερωτημάτων μελών μας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει σήμερα, στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων: «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, … Continue reading

Επικαιροποίηση τυποποιημένων Τευχών Δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ, με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή

Το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει σε διαβούλευση «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή. Με στόχο να βοηθήσει τους δικαιούχους που προτίθενται να δημοπρατήσουν Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”, το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει … Continue reading

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων έργων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση προτύπων προκηρύξεων, προέβη με την 67/2015 απόφασή της στην έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (της ΕΑΑΔΗΣΥ). Πρόκειται ουσιαστικά για … Continue reading

Διαμαρτυρία ΣΕΓΜ για την προκήρυξη σύμβασης με καταχρηστικούς όρους

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου – Τήνου για τους όρους της προκήρυξης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου. Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, αφού αλλοιώνει το γράμμα και το πνεύμα της πρότυπης Προκήρυξης, περιορίζει τον ανταγωνισμό … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για τον ορισμό εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Στρατούλη, για τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (βλ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241/9.4.2015) και σε συνέχεια σχετικής επιστολής, ο ΣΕΓΜ παρενέβη εκ νέου για … Continue reading