Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 που τροποποιεί και εγκρίνει τα ανωτέρω … Continue reading

Σημαντική Εγκύκλιος για το ΕΣΠΑ 2007-13

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εξέδωσε την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 90895/ΑΠ 5424/7.9.2015 «Υποβολή αιτήσεων πληρωμών για τα Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 (Σεπτέμβριος 2015)», στην οποία περιγράφονται σημαντικά θέματα και απαιτούμενες ενέργειες για τους εμπλεκόμενους στις διαδικασίες υλοποίησης, χρηματοδότησης … Continue reading

Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ για την υπεργολαβία

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής … Continue reading

Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις

Κατόπιν ερωτημάτων μελών μας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει σήμερα, στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων: «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, … Continue reading

Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 33 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο 33/2013 εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 29 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και … Continue reading

Εγκύκλιος 24/18.6.2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013 – με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες – σχετικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ εξέδωσε την Εγκύκλιο 24/18.6.2013 με … Continue reading

Εγκύκλιος 33 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για χορήγηση προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εγκύκλιος 33 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 100.06 Kb] … Continue reading

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ)

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Μητρώο Δεσμεύσεων και ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31.12.2010

Με την παραπάνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή του ΠΔ 113/2010, ορίζεται ότι στο Μητρώο Δεσμεύσεων δε θα καταχωρούνται αναλήψεις νέων υποχρεώσεων εάν προηγουμένως δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ισόποσες με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Συνεπώς οι … Continue reading

Εγκύκλιος E.31-2006 (30/11/2006)

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν.3316/05 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών … Continue reading

Εγκύκλιος E.29-2005 (03/08/2005)

Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.28 (20/11/2006)

Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.25 (15/07/2005)

Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading