Διευκρινίσεις για τις μικτές δημόσιες συμβάσεις

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΑΝ. εξέδωσε το με αρ. πρωτ. 14415/EYΘY378/26.3.2014 έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις για τις μικτές  δημόσιες συμβάσεις. Το έγγραφο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει συγκεντρωμένες τις έννοιες και … Continue reading

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ν. 4199/2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συμπληρώσεις-τροποποιήσεις άρθρων του ν. 3316/2005)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’/216/Α11.10.2013 ο Νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» με τον οποίο επήλθαν συμπληρώσεις-τροποποιήσεις στον ν. 3316/2005 . Συγκεκριμένα, στα άρθρα 108 και 109: Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου … Continue reading

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών»

Υ.Α. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/o/3/5/Φ10/30.1.2013 (ΦΕΚ 315/B/14.2.2012): «Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» ». [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 127,5 Kb] … Continue reading

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Χρόνος … Continue reading

Νόμος 4093/2012 | 23/11/2012

Νόμος 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 2.26 MB] … Continue reading

Y.A.:”Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφ.‘Εγκρισης Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών&Λιμενικών”

Υπουργική Απόφαση: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφασης ‘Εγκριση Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.Ι.» Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Π.Δ. 136/2011_ΦΕΚ 267 Α/31.12.2011

Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267Α/31.12.2011): Καθορισμός του κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο Κατώτατο ύψος ελεγχόμενων δαπανών: 1.α. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ,) προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά … Continue reading

Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1958/13.1.2012

Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΑΔΑ: ΒΟΧ70-0Β4 , 13.1.2012). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 18/10/2006 (2)

Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 18/10/2006 (1)

Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση (30 Δεκεμβρίου 2005)

Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 15/07/2005

Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05. Για … Continue reading

ΠΔ 166/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

ΠΔ 194/79

Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77 «περί μητώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος 3481/06

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ  … Continue reading

Νόμος 3263/04

Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος μελετών 3316/05

Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση (4 Ιουλίου 2006)

Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading