Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα με την Ελληνική επωνυμία “Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών”, με συντομογραφία Σ.Ε.Γ.Μ., αγγλική δε επωνυμία για τις σχέσεις του με το Εξωτερικό αντίστοιχα “HELLENIC ASSOCIATION OF CONSULTING FIRMS” με συντομογραφία HELLASCO. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Posted in: Καταστατικό