Άρθρο 3. ΜΕΛΗ

1. Τα Μέλη του Σωματείου διαχωρίζονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.

2. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργανωμένες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον: α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά την εύλογη κρίση του μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από το ενδιαφερόμενο γραφείο. Κατά τυχόν απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει δι? εγγράφου στην πρώτη αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

4. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή δι? εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Συνδεδεμένα μέλη δύνανται να γραφούν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την ιδιότητα του μελετητή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 καθώς και υποκαταστήματα Ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ελλάδα. Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συνδέσμου, λαμβάνουν αλληλογραφία και λοιπή ενημέρωση, αλλά δεν συμμετέχουν στη Γ.Σ., ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. Για την διαδικασία εγγραφής η διαγραφής συνδεδεμένου μέλους ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από σχετική αίτηση γραφείου – μέλους, να ανασταλεί η συμμετοχή του στο Σύνδεσμο για το διάστημα ενός έτους.

Posted in: Καταστατικό