Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Σωματείου τακτικό ή συνδεδεμένο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου με εξαίρεση τις Γενικές Συνελεύσεις όπου μετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

3. Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εκπρόσωποι στο Σωματείο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου των μελών αυτών καθώς και την ιδιότητα του μελετητή.

4. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, αφού γνωστοποιήσουν εγγράφως την απόφασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο προ της λήξης του λογιστικού έτους η δε αποχώρηση ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.

Τα μέλη που αποχωρούν, οφείλουν, πριν από τη γνωστοποίηση της αποχωρήσεως, να καταβάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές και εισφορές των προηγουμένων ετών και του έτους στο οποίο γίνεται η αποχώρηση και γενικώς να εξοφλήσουν κάθε προς το Σωματείο οφειλή τους. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την καταβολή των οφειλομένων με κάθε νόμιμο τρόπο.

Posted in: Καταστατικό