Άρθρο 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό αυτό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
β) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, και γ) να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τους σκοπούς του Σωματείου.

2. Κάθε εταιρεία-μέλος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο στο Σωματείο, δια μέσου του οποίου γίνεται η επικοινωνία με το Σωματείο. Ως εκπρόσωπος μπορεί να οριστεί εταίρος ή μέτοχος της εταιρείας ή διευθυντικό στέλεχος αυτής. Εάν ο εκπρόσωπος στο Σωματείο δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτός ορίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.

3. Η επικοινωνία μεταξύ του σωματείου και των μελών του γίνεται δια αλληλογραφίας, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, εννοείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέσα.

Posted in: Καταστατικό