Άρθρο 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κατ’ έτος και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του Σωματείου με λεπτομερή ανάλυση των εξόδων και δαπανών του και τον απολογισμό του λήγοντος διαχειριστικού έτους.

Posted in: Καταστατικό