Άρθρο 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 του παρόντος.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ενός έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν η Γενική Συνέλευση δεν το εκλέξει για οποιοδήποτε λόγο, και μέχρι την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του, τα καθήκοντα διοίκησης του σωματείου ασκεί το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Όσοι υποψήφιοι δεν εξελέγησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις ετήσιες αρχαιρεσίες θεωρούνται εν δυνάμει αναπληρωματικοί με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. Οι δύο εκάστοτε πρώτοι αναπληρωματικοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

5. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ εκλείψει ή παραιτηθεί, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό των τελευταίων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και σε άλλο μέλος του ΔΣ την αυτή περίοδο, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον δεύτερο αναπληρωματικό κ.ο.κ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Επιμελητή Οικονομικών. Επιπλέον, το ΔΣ δύναται να αναθέσει κατά τη κρίση του και άλλες αρμοδιότητες σε μέλη του ΔΣ, ύστερα από σχετική απόφαση, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ κατέχων ένα των παραπάνω αξιωμάτων, εκλείψει ή παραιτηθεί, γίνονται νέες εκλογές μεταξύ των μελών του ΔΣ για την πλήρωση της θέσης του αξιώματος.

7. Το ΔΣ συνέρχεται σε πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση εντός 1 μηνός από την Γενική Συνέλευση για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τα παραπάνω όργανά του. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτήν. Η εκλογή για την κατά τα παραπάνω συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα γίνεται κατά την αντίστοιχη σειρά με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την υποβολή υποψηφιοτήτων μετά από πρόταση ή αυτοπρόταση. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται δις μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά και την τρίτη ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση μίας ακριβώς εβδομάδος. Στη νέα συνεδρία ακολουθείται η αυτή διαδικασία. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία μεταξύ των παραπάνω ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία,μετά από τρεις ψηφοφορίες, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ως Πρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται άπαξ μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά την ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των Γενικών Γραμματέων και του Οικονομικού Επιμελητή γίνεται με σχετική πλειοψηφία σε μια ψηφοφορία για κάθε αξίωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια από τις θέσεις αυτές, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

8. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες των πέντε (5) συνεχόμενων συνεδριάσεών του, το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει την αντικατάστασή του ως μέλους του ΔΣ. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ δεν ήταν παρόν στο 35% τουλάχιστον των συνεδριάσεων του οργάνου εντός ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους. Η απόφαση αντικατάστασης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Η αντικατάσταση γίνεται από το πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό μέλος.

9. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή άλλο εκλεγέν σε αξίωμα μέλος του ΔΣ δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης του ΔΣ, δύναται να αντικατασταθεί με σχετική απόφαση του ΔΣ. Για την άρση εμπιστοσύνης του ΔΣ υποβάλλεται σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε μέλος και το ΔΣ υποχρεούται όπως εξετάσει τη σκοπιμότητα της συζήτησης του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρία του. Η συζήτηση για την ενδεχόμενη άρση της εμπιστοσύνης γίνεται στο ΔΣ σε επόμενη συνεδρία εντός μιας εβδομάδας. Οι σχετικές αποφάσεις, για την σκοπιμότητα της συζήτησης και για την άρση της εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

10. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να έχει θητεία μακρύτερη των δύο συνεχών περιόδων και δεν δύναται να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία εκ νέου προ της παρέλευσης διετίας από τη λήξη της θητείας του, δύναται όμως να επανεκλεγεί σύμβουλος και να καταλάβει οποιοδήποτε των λοιπών αξιωμάτων.

Posted in: Καταστατικό