Άρθρο 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικώς μία φορά το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία τουλάχιστον μέλη του που οφείλουν να το ζητήσουν εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει να καλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Εάν αρνηθεί ή αμελήσει να πράξει τούτο, τότε οι Αντιπρόεδροι ή τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση κοινοποιείται εγγράφως σε όλα τα μέλη του με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου το αργότερο τρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη του ΔΣ μέχρι την προηγουμένη της συνεδριάσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εάν είναι παρόντα τα πέντε από τα εννέα μέλη του και εφ’ όσον παρίσταται ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του είναι προσωπική και υποχρεωτική.

4. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος εκείνου που προεδρεύει.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα ή όταν αυτός απουσιάζει του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ή αυτού που τους αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων, επικυρώνονται μέχρι την επομένη συνεδρίαση, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του και αρχειοθετούνται.

Posted in: Καταστατικό