Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας και ο αναπληρωτής του ασκούν την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Σωματείου, τηρούν το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, το αρχείο, τα αρχεία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τη σφραγίδα του Σωματείου. Μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσουν τον απολογισμό πεπραγμένων κάθε διαχειριστικής περιόδου.

2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Posted in: Καταστατικό