Άρθρο 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Ο Επιμελητής Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου. Ενεργεί τις εισπράξεις, αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς, υπογράφει τραπεζικές επιταγές και ενεργεί πληρωμές με βάση σχετικά εντάλματα, όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

2. Ο Επιμελητής Οικονομικών μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσει τον προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό, μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ευθύνεται προσωπικώς για δαπάνες κατά παράβαση του Νόμου, του Καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Posted in: Καταστατικό