Άρθρο 18. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και εκτάκτως, όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση το 1/4 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με έγγραφο που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη Η πρόσκληση αυτή στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από τη ημερομηνία της συνέλευσης ακολουθούμενη από 2 έγγραφες υπομνήσεις, μια ανά εβδομάδα. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την πρόσκληση τα μέλη μπορεί να εισηγηθούν προσθήκες στην ημερησία διάταξη. Εφόσον συμφωνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα θέματα αυτά στην τελευταία υπενθύμιση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση που η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ζητηθεί από το ? των ταμειακών ενήμερων μελών του Σωματείου αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Πρόεδρο, σύμφωνα με την διαδικασία και μέσα στα χρονικά περιθώρια της προηγουμένης παραγράφου, εντός 2 εβδομάδων από την ημέρα που ζητήθηκε αυτό από τα μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθούν με το αίτημα αυτών των μελών τότε εφαρμόζεται ότι ο νόμος ορίζει σχετικά.

4. Κάθε εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου έχει μία μόνο ψήφο. Τα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ορισθέντος εκπροσώπου τους, είτε με αντιπροσώπευση από άλλον μέτοχο, εταίρο ή κατέχοντα διευθυντική θέση στην εταιρεία του, οριζόμενου με ειδική για την Γενική Συνέλευση έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.

5. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από αυτήν και δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τον Γραμματέα της που κρατεί τα πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης και αρχειοθετούνται.

6. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Ειδικά για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά, για τη διάλυση του Σωματείου ή την τροποποίηση του Καταστατικού του απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα.

8. Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που αναγράφει και η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

9. Στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση: α) ο οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης κάθε δύο έτη η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτρ οπή.

10. Αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για άλλα θέματα, εκτός από θέματα τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου.

Posted in: Καταστατικό