Άρθρο 19. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία.

1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πίνακα των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα να εκλεγούν ως μέλη του. Για να περιληφθούν τα πρόσωπα αυτά στον κατάλογο υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει: α) οι εταιρείες τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και β) η υποψηφιότητά τους να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα δυνατόν να διατυπωθούν ενστάσεις διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση, οπότε και οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.

2. Προ της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει τον τελικό πλήρη πίνακα υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των 9 μελών του ΔΣ με μυστική ψηφοφορία.

3. Για τις αρχαιρεσίες συντάσσεται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τον πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Το ψηφοδέλτιο διανέμεται στα παρόντα μέλη από την Εφορευτική Επιτροπή. Επάνω στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης σε έξι (6) ονόματα. Μετά από αυτό το ψηφοδέλτιο κλείνεται μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου. Ο εκλογέας υπογράφει ότι ψήφισε σε κατάσταση με τα ονόματα των εκλογέων. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρόντες εκλογείς γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θεωρούνται άκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι από τους υποψήφιους συμβούλους που έχουν πλειοψηφίσει. Όλοι οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφιών διενεργείται κλήρωση για τον προσδιορισμό της σειράς εκλογής τους.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους και αποδοχή από τους προτεινόμενους. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγούν οι εκπρόσωποι εταιρειών-μελών του σωματείου που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αφού τελειώσει η διαλογή, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπερψηφίσθηκαν.

Posted in: Καταστατικό