Άρθρο 20. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνο εκπρόσωποι γραφείων που είναι μέλη του Συνδέσμου για πέντε τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη, ούτε έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εταιρείες τους πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση που το προς συζήτηση πειθαρχικό θέμα αφορά στην εταιρεία-μέλος, της οποίας είναι στέλεχος μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στην διαδικασία και απέχει των συνεδριάσεων που αφορούν στη συζήτηση του πειθαρχικού παραπτώματος.

4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους τρεις τελευταίους πρώην Προέδρους του σωματείου, που δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση θανάτου ή κωλύματος ενός εξ αυτών, στο όργανο συμμετέχει ο αμέσως προηγούμενος.

5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει το ηλικιακά αρχαιότερο μέλος τους.

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων τόσο στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όσο και στο Ανώτατο υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

7. Κάθε τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου 7 του παρόντος είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Posted in: Καταστατικό