Άρθρο 23. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας με σκοπό τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων που εντάσσονται ή εξυπηρετούν τους σκοπούς του Σωματείου. Το αντικείμενο και οι όροι εργασίας της κάθε Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτήσει μόνιμες Ομάδες Ενδιαφέροντος με σκοπό την παρακολούθηση, ενημέρωση και εισήγηση επί κλαδικών θεμάτων που απασχολούν Γραφεία-Μέλη με ομοειδές αντικείμενο ενασχόλησης. Στις Ομάδες Ενδιαφέροντος συμμετέχουν μέλη που υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τρόπος λειτουργίας της κάθε Ομάδας Ενδιαφέροντος καθορίζεται από τις ίδιες και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Posted in: Καταστατικό