Άρθρο 24. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύνανται να ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται, τροποποιείται και καταργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στα μέλη.

Posted in: Καταστατικό