Άρθρο 25. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο περί Σωματείων, όπως εκάστοτε ισχύει και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ειδικά η ρύθμισή του, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, ως κυρίαρχο όργανο.

Posted in: Καταστατικό