Άρθρο 28. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Τα εντάλματα πληρωμής, οι τραπεζικές επιταγές καθώς και τα πάσης φύσεως παραστατικά που αφορούν τη κίνηση τραπεζικού ή άλλου λογαριασμού ή κατάθεσης του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Επιμελητή Οικονομικών, από κοινού ή μεμονωμένα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Σωματείο τηρεί τα Στοιχεία και Βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η περί Σωματείων νομοθεσία.

Posted in: Καταστατικό