Άρθρο 29. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μετά την, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, έγκριση των τροποποιήσεων του παρόντος, τα δύο (2) πρόσωπα, που θα έχουν εκλεγεί ως πρώτα αναπληρωματικά μέλη στην τελευταία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθίστανται τακτικά μέλη, έτσι ώστε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέλθει σε εννέα (9) μέλη. Τα επόμενα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη καθίστανται πρώτα αναπληρωματικά μέλη και συμμετέχουν, με την ιδιότητα αυτή, κανονικά στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

2. Μετά την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκλεγείς ήδη Αντιπρόεδρος θα γίνει Α΄ Αντιπρόεδρος και επίσης θα εκλεγεί κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν ο Β’ Αντιπρόεδρος. Η κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει αλλαγή στις θέσεις των λοιπών ήδη εκλεγμένων οργάνων του.

Posted in: Καταστατικό