1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σκοπό να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας στους συμβούλους μηχανικούς και στις μελετητικές εταιρείες (Μελετητές) που μέσω των εθνικών συνδέσμων τους, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Γραφείων Μελετητών ( EFCA ).

Ο κώδικας αυτός σχεδιάστηκε για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των υπηρεσιών, την αφοσοίωση στον Πελάτη, την αμεροληψία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τιμιότητα στον ανταγωνισμό και την υψηλή εκτίμηση της Ιδιότητας του Μελετητή στην Ευρώπη. Τα μέλη της EFCA πρέπει να απαιτήσουν από τα μέλη τους Μελετητές μαζί με το σύνολο της διοίκησης και του προσωπικού τους να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας