3. ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κύρια δραστηριότητα των Μελετητών πρέπει να είναι να προσφέρουν μελετητικές και σχετικές υπηρεσίες στους πιθανούς/μελλοντικούς πελάτες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μονίμως και αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο πελάτη.

Οι Μελετητές πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Πρέπει να ενεργούν με απόλυτη πίστη στον Πελάτη τους και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με κάθε θέμα.

Οι Μελετητές πρέπει να ανταμείβονται μόνο με την αμοιβή ή άλλη μορφή αποζημίωσης που πληρώνεται από τον Πελάτη. Καμία άμεση ή έμμεση ωφέλεια δεν θα γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε τρίτο n χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητές μπορούν να προστατεύσουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα νομικά ή συμβατικά μέτρα, νέες τεχνικές ή μεθόδους τις οποίες η εργασία τους δίνει την δυνατότητα να τελειοποιήσουν και να πουλήσουν αυτές τις τεχνικές ή να παρέχουν άδειες χρήσης έναντι αμοιβής.

Οι Μελετητές πρέπει να διατηρούν λογιστική διαχείριση χωριστά από οποιαδήποτε μητρική εταιρία, μέτοχο, ιδιοκτήτη και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία, έτσι, ώστε όλα τα έξοδα είτε άμεσα είτε έμμεσα να μπορούν να υπολογιστούν.

Τέτοια έξοδα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την αμοιβή ή άλλη μορφή πληρωμής που χρεώνονται από τον Μελετητή στον Πελάτη.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας