4. ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι Μελετητές πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια. Οι Μελετητές πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις τεχνικές βελτιώσεις και εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητας τους και να ενσωματώνουν αυτές τις εξελίξεις στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους.

Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιδήποτε περιορισμό της ευθύνης του Μελετητή δεν πρέπει να αποκρύπονται από τον Πελάτη.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας