5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να αναλαμβάνονται μόνο προς το έννομο συμφέρον του Πελάτη.

Οι Μελετητές πρέπει να καθορίζουν, ή να προκαλούν τον καθορισμό των υπηρεσιών τους, των ορών και της αμοιβής τους όσο τον δυνατόν καθαρότερα, ακριβέστερα και πληρέστερα.

Οι Μελετητές πρέπει να ζητούν αμοιβή που να είναι ανάλογη του περιεχομένου των υπηρεσιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται.

Οι ευθύνες και τα οφέλη των Μελετητών δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να αποκαλύπτουν, χωρίς την έγκριση του Πελάτη τους, επαγγελματικά ή τεχνικά μυστικά τα οποία έμαθαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους για αυτόν τον Πελάτη, ούτε να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες εναντίον των συμφερόντων του Πελάτη τους.

Οι Μελετητές πρέπει να ενημερώνουν τον Πελάτη τους, μόλις υποπέσει στην αντίληψή τους, για οποιαδήποτε μετοχική σχέση ή άλλη έμμεση σχέση με οποιοδήποτε ανάδοχο έργων, εργολάβο, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο εμπορικό ή κυβερνητικό φορέα που θα μπορούσε να θεωρηθεί από τον Πελάτη ότι επηρεάζει την επαγγελματική τους αμεροληψία.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας