7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Οι Μελετητές πρέπει πάντα να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια, το επίπεδο και τη φήμη του επαγγέλματός τους.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να βλάπτουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την επαγγελματική φήμη, την προοπτική για ανάληψη έργων ή την εργασία ενός άλλου Μελετητή. Μπορούν, όμως κατόπιν εντολής ενός Πελάτη, να εκφράσουν αντικειμενικές τεχνικές απόψεις σε οποιαδήποτε έκθεση που τους έχει ανατεθεί ή να τις παρουσιάσουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε ειδική ανακριτική επιτροπή. Οι Μελετητές μπορούν επίσης να υποβάλλουν μήνυση σε οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα που γνωμοδοτεί για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας σε σχέση με την επαγγελματική συμπεριφορά άλλου Μελετητή.

Οι Μελετητές δεν πρέπει είτε άμεσα είτε έμμεσα να προσπαθούν να υποσκελίσουν έναν άλλο Μελετητή και δεν πρέπει να παρεμβαίνουν ηθελημένα στην εργασία ενός άλλου Μελετητή, ή να τον αντικαταστήσουν σε κάποιο έργο, χωρίς την γραπτή δήλωση του άλλου Μελετητή.

Οποτεδήποτε οι Μελετητές καλούνται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους πρέπει να διαγωνίζονται δίκαια. Η ύπαρξη οποιασδήποτε επιδότησης από κυβέρνηση, μέτοχο, ιδιοκτήτη ή συνεργάτη που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα άμεσα ή έμμεσα σε ένα Μελετητή να προσφέρει μια τιμή που θα ήταν χαμηλότερη από μια λογική τρέχουσα τιμή πρέπει να γνωστοποιείται στον εθνικό σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλος ο Μελετητής ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι άλλοι Μελετητές.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να αναζητούν εργασία με μεθόδους ασυμβίβαστες προς την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του επαγγέλματός τους. Δεν πρέπει να δημοσιεύουν υλικό ασαφές ή παραπλανητικό ή που έχει σκοπό να βλάψει την επαγγελματική υπόσταση ενός άλλου Μελετητή.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν με τον οποίο δεν έχουν συμβατική σχέση εκπτώσεις, προμήθειες ή οφέλη με σκοπό την ανάθεση νέων εργασιών ή την προσέλκυση νέων Πελατών. Οι πληρωμές σε οποιαδήποτε συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι ανάλογες με τις νόμιμες δραστηριότητες.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας