Γνωμοδότηση για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Όπως έχει ενημερώσει τα μέλη το Δ.Σ., από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Για την εναρμόνιση της χώρας μας στον Κανονισμό GDPR το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων … Continue reading

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016

Η Δ/νση Κτηριακών Υποδομών του ΥΠΥΜΕΔΙ δημοσίευσε προς διαβούλευση, μέχρι τις 15/1/2016, 20 επικαιροποιημένες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΠ.ΕΤΕΠ) που αφορούν κτιριακά έργα. Τις ΕΠ.ΕΤΕΠ και το σχετικό έντυπο διαβούλευσης μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην παρούσα … Continue reading

Νέα μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν της σχετικής παρέμβασης του ΣΕΓΜ και μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ υπεγράφη και δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 122711/1231/30.11.2015 (ΦΕΚ Β 2640) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία η υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών … Continue reading

Όχι σε βιαστικές ενέργειες, χωρίς διάλογο.

Την αντίθεσή του σε βιαστικές ενέργειες, με τις οποίες γίνεται προσπάθεια να εισαχθούν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις  εθνικές διατάξεις που αφορούν τα μητρώα μελετητών και τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων, διατύπωσε ο ΣΕΓΜ, με επιστολές που απέστειλε … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για … Continue reading

Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου ΣΕΓΜ για θέματα συμβάσεων του Ν. 716/77

Ενόψει σχετικής υπόθεσης που έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών του ΥΠΥΜΕΔΙ προς έκδοση γνωμοδότησης, ο εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ ζήτησε από τον κ. Π. Χασάπη τις νομικές απόψεις του για κάποια σημαντικά ανακύπτοντα θέματα, τα οποία αφορούν … Continue reading

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα VII, Πράξη 1/2008

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου ΧΧΧ εάν πρέπει να θεωρηθεί το 1368, οικονομικού έτους 2007, χρηματικό ένταλμα του Δήμου αυτού. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο … Continue reading

Γνωμοδότηση 200/2005 (13/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ. πρωτ.Δ4/γ/0/4468/Φ.Γ./Μ/04/1-12-2004 της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων αεροδρομίου (Δ4) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ερωτάται εάν επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των μελετών, μετά την εφαρμογή … Continue reading

Γνωμοδότηση 195/2005 (12/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ.πρωτ.ΕΥΔ-ΠΤΣ 569/15.3.2005 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔ-ΠΤΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. … Continue reading