Απόφαση 18/10/2006 (1)

Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση (30 Δεκεμβρίου 2005)

Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση 15/07/2005

Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν. 3316/05. Για … Continue reading

ΠΔ 166/2003

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

ΠΔ 194/79

Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επόμενα του Ν.716/77 «περί μητώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος 3481/06

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ  … Continue reading

Νόμος 3263/04

Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Νόμος μελετών 3316/05

Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.31-2006 (30/11/2006)

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων και έναρξη ισχύος τους. Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι κάτωθι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Ν.3316/05 «περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών … Continue reading

Εγκύκλιος E.29-2005 (03/08/2005)

Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του ν.3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.28 (20/11/2006)

Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.25 (15/07/2005)

Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 21 (08/08/2006)

Γνωστοποίηση έκδοσης της «Β’ Βελτίωσης του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος Ε.18 (13/07/2006)

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με: Α. Την τήρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Β. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων της διακήρυξης. Γ. Την … Continue reading

Εγκύκλιος 14 (14/04/2005)

Έγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading