Εγκύκλιος E.28 (20/11/2006)

Διευκρινίσεις σχετικά με την προσθήκη εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων στη σύνθεση των τεχνικών συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.25 (15/07/2005)

Οδηγίες για το νέο Νόμο 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 21 (08/08/2006)

Γνωστοποίηση έκδοσης της «Β’ Βελτίωσης του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος Ε.18 (13/07/2006)

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με: Α. Την τήρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Β. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξεις για την νομιμότητα όρων της διακήρυξης. Γ. Την … Continue reading

Εγκύκλιος 14 (14/04/2005)

Έγκριση 2ης βελτίωσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 9 (01/04/2005)

Δημοσίευση του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 8 (15/03/2006)

Aναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2006. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος Ε7 (27/02/2006)

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.3 (20/01/2006)

Α’ Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος E.1 (22/01/2007)

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του ν. 3316/05, που αφορούν τη συγκρότηση της ομάδας μελέτης των διαγωνιζομένων και τον τρόπο σύνταξης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Γνωμοδότηση 200/2005 (13/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ. πρωτ.Δ4/γ/0/4468/Φ.Γ./Μ/04/1-12-2004 της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων αεροδρομίου (Δ4) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ερωτάται εάν επέρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των μελετών, μετά την εφαρμογή … Continue reading

Γνωμοδότηση 195/2005 (12/04/2005)

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ερώτημα με αριθ.πρωτ.ΕΥΔ-ΠΤΣ 569/15.3.2005 Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔ-ΠΤΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. … Continue reading

Εγκύκλιος 9 (01/04/2005)

Δημοσίευση του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Απόφαση (4 Ιουλίου 2006)

Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading