Εγκύκλιος 33 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 33 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Δημοσίευση απόφασης «Έγκριση Αναθεωρημένων Προτύπων Τευχών Διακηρύξεων Δημοσίων Έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο 33/2013 εδώ … Continue reading

Εγκύκλιος 29 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 29 από το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»”. Μπορείτε να διαβάσετε και … Continue reading

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ν. 4199/2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (συμπληρώσεις-τροποποιήσεις άρθρων του ν. 3316/2005)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’/216/Α11.10.2013 ο Νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» με τον οποίο επήλθαν συμπληρώσεις-τροποποιήσεις στον ν. 3316/2005 . Συγκεκριμένα, στα άρθρα 108 και 109: Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου … Continue reading

Εγκύκλιος 24/18.6.2013 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα “Κατάργηση των εισφορών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε.

Με αφορμή το έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αρ. πρωτ. 9001/24-4-2013 – με το οποίο δίνονται οδηγίες σε δημόσιες υπηρεσίες – σχετικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2%0 υπέρ του Τ.Ε.Ε, το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ εξέδωσε την Εγκύκλιο 24/18.6.2013 με … Continue reading

Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών»

Υ.Α. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/o/3/5/Φ10/30.1.2013 (ΦΕΚ 315/B/14.2.2012): «Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» ». [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 127,5 Kb] … Continue reading

Εγκύκλιος 33 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για χορήγηση προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εγκύκλιος 33 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.: Οδηγίες για την εφαρμογή της χορήγησης προκαταβολής 10% σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 100.06 Kb] … Continue reading

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές

Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχν. Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 (ΦΕΚ Β 2221/30.07.2012) με την οποία εγκρίνονται 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Χρόνος … Continue reading

Νόμος 4093/2012 | 23/11/2012

Νόμος 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 2.26 MB] … Continue reading

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ)

Εγκύκλιος 27 του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. : Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο». Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Y.A.:”Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφ.‘Εγκρισης Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών&Λιμενικών”

Υπουργική Απόφαση: «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της Απόφασης ‘Εγκριση Αναπροσαρμογής Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ.Ι.» Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β)

Τροποποίηση της Πρότυπης Προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν. 3316/2005 (Τύπος Β). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Π.Δ. 136/2011_ΦΕΚ 267 Α/31.12.2011

Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267Α/31.12.2011): Καθορισμός του κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο Κατώτατο ύψος ελεγχόμενων δαπανών: 1.α. Ο ασκούμενος από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ,) προληπτικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διεθνή ελεγκτικά … Continue reading

Απόφαση ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1958/13.1.2012

Υ.Α. «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» (ΑΔΑ: ΒΟΧ70-0Β4 , 13.1.2012). Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading

Μητρώο Δεσμεύσεων και ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31.12.2010

Με την παραπάνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, για την εφαρμογή του ΠΔ 113/2010, ορίζεται ότι στο Μητρώο Δεσμεύσεων δε θα καταχωρούνται αναλήψεις νέων υποχρεώσεων εάν προηγουμένως δεν έχουν δεσμευθεί πιστώσεις ισόποσες με τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Συνεπώς οι … Continue reading

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου, Τμήμα VII, Πράξη 1/2008

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου ΧΧΧ εάν πρέπει να θεωρηθεί το 1368, οικονομικού έτους 2007, χρηματικό ένταλμα του Δήμου αυτού. [Διαβάστε το πλήρες κείμενο … Continue reading

Απόφαση 18/10/2006 (2)

Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παραγ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ … Continue reading