Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σκοπό να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας στους συμβούλους μηχανικούς και στις μελετητικές εταιρείες (Μελετητές) που μέσω των εθνικών συνδέσμων τους, είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Γραφείων Μελετητών ( EFCA ).

Ο κώδικας αυτός σχεδιάστηκε για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των υπηρεσιών, την αφοσοίωση στον Πελάτη, την αμεροληψία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τιμιότητα στον ανταγωνισμό και την υψηλή εκτίμηση της Ιδιότητας του Μελετητή στην Ευρώπη. Τα μέλη της EFCA πρέπει να απαιτήσουν από τα μέλη τους Μελετητές μαζί με το σύνολο της διοίκησης και του προσωπικού τους να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι Μελετητές μπορούν να αναλάβουν να παρέχουν μόνο υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα και οργάνωση με την προϋπόθεση πάντα ότι μπορούν να συνεταιρίζονται με άλλους ή να προσλάβουν εξωτερική βοήθεια για να αποκτήσουν τέτοια ικανότητα και οργάνωση.

3. ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κύρια δραστηριότητα των Μελετητών πρέπει να είναι να προσφέρουν μελετητικές και σχετικές υπηρεσίες στους πιθανούς/μελλοντικούς πελάτες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μονίμως και αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο πελάτη.

Οι Μελετητές πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Πρέπει να ενεργούν με απόλυτη πίστη στον Πελάτη τους και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με κάθε θέμα.

Οι Μελετητές πρέπει να ανταμείβονται μόνο με την αμοιβή ή άλλη μορφή αποζημίωσης που πληρώνεται από τον Πελάτη. Καμία άμεση ή έμμεση ωφέλεια δεν θα γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε τρίτο n χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητές μπορούν να προστατεύσουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα νομικά ή συμβατικά μέτρα, νέες τεχνικές ή μεθόδους τις οποίες η εργασία τους δίνει την δυνατότητα να τελειοποιήσουν και να πουλήσουν αυτές τις τεχνικές ή να παρέχουν άδειες χρήσης έναντι αμοιβής.

Οι Μελετητές πρέπει να διατηρούν λογιστική διαχείριση χωριστά από οποιαδήποτε μητρική εταιρία, μέτοχο, ιδιοκτήτη και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία, έτσι, ώστε όλα τα έξοδα είτε άμεσα είτε έμμεσα να μπορούν να υπολογιστούν.

Τέτοια έξοδα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την αμοιβή ή άλλη μορφή πληρωμής που χρεώνονται από τον Μελετητή στον Πελάτη.

4. ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι Μελετητές πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια. Οι Μελετητές πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις τεχνικές βελτιώσεις και εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητας τους και να ενσωματώνουν αυτές τις εξελίξεις στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους.

Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιδήποτε περιορισμό της ευθύνης του Μελετητή δεν πρέπει να αποκρύπονται από τον Πελάτη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να αναλαμβάνονται μόνο προς το έννομο συμφέρον του Πελάτη.

Οι Μελετητές πρέπει να καθορίζουν, ή να προκαλούν τον καθορισμό των υπηρεσιών τους, των ορών και της αμοιβής τους όσο τον δυνατόν καθαρότερα, ακριβέστερα και πληρέστερα.

Οι Μελετητές πρέπει να ζητούν αμοιβή που να είναι ανάλογη του περιεχομένου των υπηρεσιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται.

Οι ευθύνες και τα οφέλη των Μελετητών δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να αποκαλύπτουν, χωρίς την έγκριση του Πελάτη τους, επαγγελματικά ή τεχνικά μυστικά τα οποία έμαθαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους για αυτόν τον Πελάτη, ούτε να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες εναντίον των συμφερόντων του Πελάτη τους.

Οι Μελετητές πρέπει να ενημερώνουν τον Πελάτη τους, μόλις υποπέσει στην αντίληψή τους, για οποιαδήποτε μετοχική σχέση ή άλλη έμμεση σχέση με οποιοδήποτε ανάδοχο έργων, εργολάβο, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο εμπορικό ή κυβερνητικό φορέα που θα μπορούσε να θεωρηθεί από τον Πελάτη ότι επηρεάζει την επαγγελματική τους αμεροληψία.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Μελετητές και το προσωπικό τους πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τους τεχνικούς κανόνες, τις αποδεκτές προδιαγραφές, πρότυπα κα ι κώδικες πρακτικής που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την ειδικότητα τους και τις υπηρεσίες που τους αναθέτονται.

Οι Μελετητές πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τα έθιμα των ανθρώπων της περιοχής στην οποία εργάζονται ή αυτών των οποίων η ζωή και η κοινωνία επηρεάζονται από την εργασία τους.

Οι Μελετητές πρέπει να αναγνωρίζουν το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον τους. Εάν ένα έργο φαίνεται ότι είναι αντίθετο προς το γενικό συμφέρον ο Μελετητής πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη και πρέπει να επιχειρήσει να τον πείσει να το τροποποιήσει.

Τα μέλη πρέπει να σέβονται την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων τους και οποιωνδήποτε τρίτων με τους οποίους έχουν επαγγελματικές σχέσεις.

Όπου οι Μελετητές έχουν την δυνατότητα να εκφέρουν κρίση σε θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στον Πελάτη τους και οποιοδήποτε ανάδοχο, κατασκευαστή ή προμηθευτή πρέπει να εξασκούν αυτή την κρίση δίκαια και αμερόληπτα.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Οι Μελετητές πρέπει πάντα να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια, το επίπεδο και τη φήμη του επαγγέλματός τους.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να βλάπτουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την επαγγελματική φήμη, την προοπτική για ανάληψη έργων ή την εργασία ενός άλλου Μελετητή. Μπορούν, όμως κατόπιν εντολής ενός Πελάτη, να εκφράσουν αντικειμενικές τεχνικές απόψεις σε οποιαδήποτε έκθεση που τους έχει ανατεθεί ή να τις παρουσιάσουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε ειδική ανακριτική επιτροπή. Οι Μελετητές μπορούν επίσης να υποβάλλουν μήνυση σε οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα που γνωμοδοτεί για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας σε σχέση με την επαγγελματική συμπεριφορά άλλου Μελετητή.

Οι Μελετητές δεν πρέπει είτε άμεσα είτε έμμεσα να προσπαθούν να υποσκελίσουν έναν άλλο Μελετητή και δεν πρέπει να παρεμβαίνουν ηθελημένα στην εργασία ενός άλλου Μελετητή, ή να τον αντικαταστήσουν σε κάποιο έργο, χωρίς την γραπτή δήλωση του άλλου Μελετητή.

Οποτεδήποτε οι Μελετητές καλούνται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους πρέπει να διαγωνίζονται δίκαια. Η ύπαρξη οποιασδήποτε επιδότησης από κυβέρνηση, μέτοχο, ιδιοκτήτη ή συνεργάτη που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα άμεσα ή έμμεσα σε ένα Μελετητή να προσφέρει μια τιμή που θα ήταν χαμηλότερη από μια λογική τρέχουσα τιμή πρέπει να γνωστοποιείται στον εθνικό σύνδεσμο στον οποίο είναι μέλος ο Μελετητής ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι άλλοι Μελετητές.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να αναζητούν εργασία με μεθόδους ασυμβίβαστες προς την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του επαγγέλματός τους. Δεν πρέπει να δημοσιεύουν υλικό ασαφές ή παραπλανητικό ή που έχει σκοπό να βλάψει την επαγγελματική υπόσταση ενός άλλου Μελετητή.

Οι Μελετητές δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν με τον οποίο δεν έχουν συμβατική σχέση εκπτώσεις, προμήθειες ή οφέλη με σκοπό την ανάθεση νέων εργασιών ή την προσέλκυση νέων Πελατών. Οι πληρωμές σε οποιαδήποτε συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι ανάλογες με τις νόμιμες δραστηριότητες.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ο κώδικας αυτός κατά κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει την εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων που περιλαμβάνονται σε Εθνικούς Κανονισμούς ή σε Κώδικες που εφαρμόζονται σε ορισμένους επαγγελματικούς συνδέσμους.