Εγγραφή Νέου Μέλους

Διαδικασία εγγραφής νέου μέλους στον ΣΕΓΜ

Τα Μέλη του Σωματείου διαχωρίζονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.
Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργανωμένες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον:

α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η εγγραφή νέων μελών γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του Καταστατικού καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά την εύλογη κρίση του μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από το ενδιαφερόμενο γραφείο.

Κατά τυχόν απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει δι’ εγγράφου στην πρώτη αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

Συνδεδεμένα μέλη δύνανται να γραφούν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την ιδιότητα του μελετητή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 καθώς και υποκαταστήματα Ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ελλάδα. Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συνδέσμου, λαμβάνουν αλληλογραφία και λοιπή ενημέρωση, αλλά δεν συμμετέχουν στη Γ.Σ., ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

Για την διαδικασία εγγραφής συνδεδεμένου μέλους ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Οι συνδρομές κλιμακώνονται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών κάθε γραφείου – μέλους ως ακολούθως:

ΚλιμάκιοΚύκλος εργασιών σε €Συνδρομή σε €Συνδρομή σε € με έκπτωση 20%
1οΈως 150.000350280
2ο150.001 - 300.000400320
3ο300.001 - 600.000600480
4ο600.001 - 900.000750600
5ο900.001 - 1.500.000900720
6ο1.500.001 και άνω1.5001.200
Συνδεδεμένα Μέλη150

Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση επί της συνδρομής παρέχεται εφόσον αυτή καταβληθεί εντός χρονικού διαστήματος, στην αρχή του ημερολογιακού του έτους, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ. Για εγγραφές που γίνονται μέσα στο έτος εφαρμόζεται αναλογική χρέωση συνδρομής για τους υπολειπόμενους μήνες.