Έγκριση και εφαρμογή των ΤOΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017 η υπ’ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”, η οποία διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 4108/23.11.2017.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση εγκρίνονται οι Τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές  για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Με την έκδοση των ΤΟΤΕΕ, ολοκληρώνεται η διαδικασία για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών. Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των κάτωθι Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ):

α) ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 “Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης” – Α’ Έκδοση (Παράρτημα 1 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017).

β) ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 “Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων” – Α’ Έκδοση (Παράρτημα 2 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017).

γ) ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 “Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού” – Α’ Έκδοση (Παράρτημα 3 της απόφασης).

δ) ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 “Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτήρια” – Α’ Έκδοση (Παράρτημα 4 της απόφασης).

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης καταργούνται οι ακόλουθες ΤΟΤΕΕ της υπ’ αρ. οικ. 2618/23.10.2014/ΦΕΚ 2945Β/2014 Απόφασης “Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”:

α) η ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 – Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 1,

β) η ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 – Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 2,

γ) η ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 – Γ’ Έκδοση του Παραρτήματος 4,

δ) η ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012 – Β’ Έκδοση του Παραρτήματος 5.