Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1561/02.06.2016 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.05.2016 «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)».

Ο νέος Κανονισμός αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 και θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα.

Ο ΚΤΣ 2016 τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι από τις 2/12/2016, με εξαίρεση κάποιες παραγράφους (Β5.3.1.η και Β5.10 στοιχείο 22) για τις οποίες δίνεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών, καθώς και την παρ. Β5.3.1.κ για την οποία δίνεται μεταβατική περίοδος τριών (3) ετών.