Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων έργων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση προτύπων προκηρύξεων, προέβη με την 67/2015 απόφασή της στην έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (της ΕΑΑΔΗΣΥ).

Πρόκειται ουσιαστικά για τροποποιήσεις προσαρμογής στις ρυθμίσεις των νόμων 4250/2014 (Α’ 74), 4254/2014 (Α’ 85), 4278/2014 (Α’ 157), 4281/2014 (Α’ 160), 4313/2014 (Α’ 261) και 4320/2015 (Α’ 29), με βάση και την σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία 6/2014 που είχε εκδώσει η ΕΑΑΔΗΣΥ.

Οι νέες πρότυπες προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 664/21.4.2015 και ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν.3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί από τις 6.5.2015 και μετά (15 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ).

Δείτε το ΦΕΚ Β’ 664/21.4.2015 εδώ.

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ._Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β

Πρότυπο Τεύχος_Τύπος Α_Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

Πρότυπο Τεύχος_Τύπος Β_Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ