Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής

To ΤΜΕΔΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η συνεχής ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ΤΜΕΔΕ, επιβάλει τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας, την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων.
Για τους λόγους αυτούς, από τη Δευτέρα 16.11.2020 και κατά τη διαδικασία έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής θα γίνεται χρήση ψηφιακής υπογραφής, όπως άλλωστε απαιτείται σε όλα τα είδη εγγυητικών επιστολών, που αφορούν την υλοποίηση των έργων και μελετών.