Έκδοση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τα οποία ισχύουν από 1-1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (καν. ΕΕ) υπ’ αριθμ. 1336/2013 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, τα οποία ισχύουν από 1-1-2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο έγγραφό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αρ. πρωτ. 110/10.1.2014 το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ