Έκδοση ΚΥΑ ρύθμισης τεχνικών ζητημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΔΜΗΣ

Δημοσιεύτηκαν στο τεύχος Β 2813/30-6-2021 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)” και στο τεύχος Β 3075/13-7-2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”.