Έκδοση Κ.Υ.Α. για την κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 969/22.03.2017 η υπ’ αριθ. 1191/14.3.2017 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (δεν ισχύει για αυτές που εκτελούνται και συνάφθηκαν βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος) και εξειδικεύει τον τρόπο υπολογισμού της κράτησης ανάλογα με το είδος των συμβάσεων (συμβάσεις παραχώρησης, συμφωνίες πλαίσιο, κ.λπ.), τον τρόπο παρακράτησης, τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης, καθώς και τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.