Έκδοση Κ.Υ.Α. με ρυθμίσεις για τις πληρωμές του Π.Δ.Ε. 2015 και 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2857-2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών (αρ. 134453/2015) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» με την οποία ρυθμίζονται θέματα πληρωμών δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου και του εθνικού σκέλους ΠΔΕ. Ειδικότερα καθορίζονται το πεδίο, ο χρόνος εφαρμογής, ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών, ο τύπος των εντολών πληρωμής και τα δικαιολογητικά που ελέγχονται κατά περίπτωση.

Επίσης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2877/2015 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών (αρ. 134444/2015) με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» με την οποία ρυθμίζονται θέματα πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού Έτους 2015 και εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις-πληρωμές σε βάρος πιστώσεων του έτους 2016.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η πρόβλεψη χρηματοδότησης με τη διαδικασία της προκαταβολής μελέτης Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους είτε Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ του έτους 2015 που δεν αποπληρώθηκε ή αποπερατώθηκε στο έτος αυτό.