Έκδοση νέας Εγκυκλίου για την ασφάλιση προσώπων που αμείβονται με Δ.Π.Υ.

Δημοσιεύτηκε σήμερα η Εγκύκλιος 17/28.03.2017 του ΕΦΚΑ με τίτλο «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών – Δ.Π.Υ.», με την οποία παρέχονται νέες διευκρινήσεις σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Προς αποφυγή εσφαλμένων ερμηνειών ή εντυπώσεων, σημειώνεται ότι η υπαγωγή και, συνακολούθως, η εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016 στις περιπτώσεις αμοιβών με Δ.Π.Υ., προϋποθέτει αναγραφή στο Δ.Π.Υ. του ασφαλιζόμενου, που εκδίδει στον αντισυμβαλλόμενό του, ότι υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση (βλ., μεταξύ άλλων, τα οριζόμενα στην παρ. 4 της προηγούμενης σχετικής Εγκυκλίου Φ80000/οικ. 5547/248/7.2.2017.