Έκδοση νέας Υ.Α. για τις ασφαλιστικές εισφορές του Ν.4387/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1942/6.6.2017 υπ’ αριθ. 25599/1453/2.6.2017 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»”.

Πρόκειται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών και από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος στη βάση υπολογισμού των εισφορών θα συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.