Έκδοση νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2367Β/12.07.2017 η υπ’ αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων”.

Πρόκειται για τον νέο ΚΕΝΑΚ, με το οποίο καθορίζονται:

  1. η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
  2. οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων,
  3. το αντικείμενο και τα περιεχόμενα της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), καθώς και
  4. τα πλήρη περιεχόμενα και στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Περαιτέρω, καθορίζονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται για την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, οι οποίες διεξάγονται από ενεργειακούς επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από το άρθρο 17 του ν.4122/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4409/2016, μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.4122/2013.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού προβλέπεται η έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στον Κανονισμό και επικαιροποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις και εξελίξεις.

Ο νέος ΚΕΝΑΚ τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ανωτέρω ΤΟΤΕΕ, οπότε και καταργείται ο ισχύοντας ΚΕΝΑΚ (ΥΑ Δ6/Β/οικ.5825/2010, ΦΕΚ Β’ 407.