Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη «Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα», στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο προσδιορισμός των ωφελειών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την εφαρμογή τεσσάρων ψηφιακών έργων/παρεμβάσεων. Οι τέσσερις αυτές περιοχές δράσεις είναι:

  1. ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση,
  2. ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων,
  3. βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του πληθυσμού, και
  4. τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ΜΜΕ

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η χώρα μας μόνον από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στον δημόσιο τομέα μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως 380 εκατ. ευρώ περίπου!